Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inhoud

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

 

Algemene verwijzing naar de toelichting bij de programma's

Hoewel de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma en op taakveldniveau onderdeel is van de jaarrekening 2018, is deze toelichting uit oogpunt van efficiency opgenomen bij de programma's in het jaarverslag van 2018. Deze toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 van de gemeente Doesburg treft u dan ook bij de programma's in het jaarverslag aan en wordt geacht ook onderdeel te zijn van deze jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd.

 

Incidentele baten en lasten

 

Overzicht incidentele begrotingsafwijkingen

In onderstaande tabel zijn de als incidentele kwalificerende afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018) weergegeven. Dit conform de daarvoor geldende richtlijnen van de commissie BBV. Dit laat het volgende beeld zien:

Prog.

Taakveld Toelichting V/N Begroot Werkelijk
1 0.1 :  Bestuur Toevoeging aan de voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders.
Dit in verband met een andere samenstelling van het college en doordat het wethouderschap in de loop van 2018 een fulltime functie is geworden.
N € 0 € 177.000
2 2.1 :  Verkeer en vervoer Vrijval uit de voorziening onderhoud wegen.
Doordat er investeringsprojecten lopen op het gebied van rehabilitaties c.a. van wegen, is het benodigde saldo van deze voorziening voor groot onderhoud aan wegen op grond van een actuele doorrekening lager bepaald.
V € 0 € 302.000
2 2.1 : Verkeer en vervoer Vrijval van de voorziening elementen in de openbare ruimte.
Voor elementen in de openbare ruimte was een voorziening getroffen. Voor het groot onderhoud hieraan wordt een nieuw actueel beheerplan civieltechnische werken gemaakt. Omdat het oude beheerplan niet meer actueel is, is er sprake van een voordeel van €47.000 (incidenteel) op deze post. Dit in verband met de door het BBV (gemeentelijke boekhoudregels) ingegeven vrijval van deze voorziening elementen in de openbare ruimte ten gunste van de exploitatie.
V € 0 € 47.000
5 0.4 : Overhead Vrijval van de voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel.
Ten gunste van dit taakveld is de voorziening voor wachtgeldverplichtingen van eigen personeel vrijgevallen. Dit omdat het onderliggende risico op de datum van de eindbalans niet meer manifest is. Dit verklaart het incidentele voordeel van €168.000.
V € 0 € 168.000
           
    Totaal incidentele nadeel N   € 177.000
    Totaal incidentele voordeel V   € 517.000

 

V = Voordeel
N = Nadeel