Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen

Inhoud

Reserves

Reserves

 

Algemene reserve

Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie).

 

BR Opleidingen personeel:

Reserve om de fluctuerende uitgaven van personeelsopleidingen te egaliseren. Deze is bij de jaarstukken 2017 opgemaakt.

 

BR Arbeidsintegratie

Middelen die ingezet kunnen worden in het kader van het terugdringen van werkloosheid in de breedste zin.

 

BR Arbeidsvoorwaardenmaatregelen:

Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.]

 

BR GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) audit:

Reserve ter dekking van uitgaven voor de GBA audit. De GBA audit wordt periodiek (maar zonder vaste regelmaat) opgelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

BR Kapitaallasten:

Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen .

 

BR Verkiezingen:

Dekking van uitgaven in verband met het organiseren en uitvoeren van verkiezingen.

 

BR Gladheidsbestrijding:

Dekking van uitgaven in verband met het bestrijden van gladheid.

 

BR Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit:

Dekking van uitgaven voor parkeerfaciliteiten.

 

BR Structuur- en bestemmingsplannen:

Dekking van uitgaven voor het opstellen van structuur- en bestemmingsplannen.

 

BR Openbare verlichting:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting.

 

BR Huisvesting onderwijs (IHP):

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs.

 

BR Vervanging speeltoestellen:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen.

 

BR BUIG-budget (Inkomensdeel WWB):

De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze reserve is in 2013 ingesteld.

 

BR Decentralisaties:

De bestemmingsreserve is bedoeld om de risico's met betrekking tot de drie decentralisaties vanaf 2015 (AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatie) af te dekken.

 

BR Wegen:

De bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten voor het onderhoud van de wegen te dekken. Het saldo van deze bestemmingsreserve is in boekjaar 2018 overgeheveld naar de voorziening wegen conform het beheerplan wegen 2018-2022.

 

BR Participatiemiddelen:

Deze reserve is bedoeld om drie jaar lang een deel van de begeleidingskosten re-integratie trajecten groenbeheer uit te dekken.

 

BR Exploitatie riolering:

De bestemmingsreserve is bestemd voor het doteren dan wel onttrekken van exploitatiesaldi op het product riolering, met uitzondering van kapitaallasten. Jaarlijks wordt het exploitatiesaldo bepaald en wordt bij de resultaatbestemming van het betreffende jaar een voorstel aan de raad gedaan om deze middelen te onttrekken, dan wel toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.

 

BR Meerjaren Investerings Agenda (MIA):

Deze bestemmingsreserve is gevuld vanuit de algemene reserve en is bedoeld om de investeringen die benodigd zijn voor de meerjaren investerings agenda uit te dekken.

 

BR Egalisatie afvalstoffenheffing:

Het doel van deze reserve is om schommelingen te voorkomen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

 

BR Overgehevelde middelen:

Deze reserve is bedoeld om middelen die bij de najaarsnota worden overgeheveld naar een volgend jaar te egaliseren. Hierdoor wordt voorkomen dat het resultaat in beide jaren een verkeerd beeld geeft.


BR Presikhaaf bedrijven:

Deze reserve dient voor het opvangen van de frictiekosten die gemoeid zijn met de overgang van de taken van Presikhaaf bedrijven naar een andere juridische entiteit.

 

BR Digitaal Werken:

Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld.

 

BR Inrichtingsplan Sociaal Domein:

Voor de realisatie van het 'inrichtingsplan sociaal domein' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze bestemmingsreserve ingesteld.

 

Voorzieningen

 

Voorzieningen

 

Vrz. Onderhoud gemeentegebouwen:

Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van de gemeentegebouwen.

 

Vrz. Wachtgeldverplichtingen wethouders:

Voorziening ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen van wethouders.

 

Vrz. Elementen openbare ruimte:

Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van elementen in de openbare ruimte. Hieronder vallen onder andere banken, bruggen e.d.

 

Vrz. Complex Bedrijventerrein:

Grondbedrijfcomplex is bij de jaarrekening 2006 voortijdig afgesloten. De middelen ter dekking van de nog te maken kosten zijn in deze voorziening gestort.

 

Vrz. Wachtgeldverplichtingen eigen personeel:

De voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel ingesteld is ingesteld om wachtgeld risico’s van personeel af te dekken.

 

Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering:

Jaarlijks mag op basis van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) een bedrag worden gespaard voor vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering.

 

Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering:

Jaarlijks moeten de niet gerealiseerde kapitaallasten op het product riolering worden gedoteerd aan deze voorziening.

 

Vrz. Complex de Ark:

Het grondbedrijfcomplex is bij de jaarrekening 2015 voortijdig afgesloten. De middelen ter dekking van de nog te maken kosten zijn in deze voorziening gestort.

 

Van derden verkregen middelen

 

Van derden verkregen middelen (overlopende passiva)

 

GOA (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid):

Van het rijk worden specifieke middelen ontvangen voor het voorkomen van onderwijsachterstanden.

 

KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) versnellingsgelden:

Van het ministerie van VROM ontving de gemeente (via tussenkomst van de stadsregio Arnhem-Nijmegen) middelen, met als doel woningbouwprojecten te versnellen. De bij de inzet van de middelen te hanteren 'spelregels' zijn vastgelegd in een subsidieverordening, getiteld "Verordening Inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Doesburg" (vastgesteld 30 november 2006).

 

Uitvoering landschapsbeleid Doesburg:

Betreft een overlopende balanspost in verband met te verkrijgen middelen voor uitgaven in het kader van landschapsbeleid in Doesburg.

 

Brede impuls combinatiefuncties:

Betreft rijksmiddelen ten behoeve van de combinatiefuncties / buurtsportcoaches e.d.

 

Cultuur en erfgoed pacht Achterhoek 2017-2020:

Overlopende balanspost voor de ontvangen middelen in het kader van de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed. Dit betreft provinciale subsidies die zijn toegekend voor het Arsenaal en de Ooipoortkerk.

 

ESF Actieve inclusie regio Midden Gelderland:

Betreft vanuit het Europees Sociaal Fonds verstrekte en nog te verstrekken middelen voor uitgaven in het kader van actieve deelname in de regio Midden Gelderland