Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

 Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u liggen de jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening) van de gemeente Doesburg. Dit zijn de eerste jaarstukken van dit college. Het vertrekpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze stad.

Op basis van het coalitieakkoord zijn de volgende vijf programma's geformuleerd:

  1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
  2. Buitenruimte van Doesburg
  3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
  4. Zorg in Doesburg
  5. Algemene dienst en financiën

Per programma beschrijven we wat we in begrotingsjaar 2018 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. Ondanks de grote uitdagingen waar wij als gemeente voor staan, zijn wij verheugd dat het rekeningsresultaat 2018 aansluit bij de bij de najaarsnota 2018 afgegeven verwachting. We vertrouwen er dan ook op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2018 al ingezette beleid en van de aangewende middelen.

 

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,                                                                                                    de burgemeester,

 

 

 

Peter Werkman                                                                                              Loes van der Meijs