Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Balans

Inhoud

Activa en Passiva

40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa
Materiële vaste activa 19.894.455 18.087.013
Investeringen met een economisch nut: 10.733.515 9.765.572
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.828.397 7.121.924
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.332.543 1.199.517
Financiële vaste activa 4.881.919 4.208.086
Kapitaalverstrekkingen aan:
- overige verbonden partijen 101.430 101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 1.291.769 1.365.399
- overige verbonden partijen 931.178 1.060.422
Overige langlopende leningen u/g 2.557.543 1.680.835
TOTAAL VASTE ACTIVA 24.776.374 22.295.099
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 407.237 2.143.342
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 406.531 2.142.636
Gereed product en handelsgoederen 706 706
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.316.296 7.257.239
Vorderingen op openbare lichamen 43.041 20.229
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.532.888 5.676.017
Overige vorderingen 740.367 1.560.993
Liquide middelen 286.593 355.022
Kas- en banksaldi 286.593 355.021,92
Overlopende activa 4.161.267 2.283.775
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen 103.327 76.327
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 4.057.940 2.207.448
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 9.171.393 12.039.378
TOTAAL-GENERAAL 33.947.767 34.334.477
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 26.210.969 27.240.179
Algemene reserve 13.085.158 9.138.329
Bestemmingsreserves 14.051.042 18.155.395
Gerealiseerde resultaat -925.231 -53.544
Voorzieningen 2.743.402 2.473.993
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 638.590 496.880
Voorzieningen ter egalisering van kosten 569.544 412.639
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 1.535.268 1.564.475
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
TOTAAL VASTE PASSIVA 28.954.371 29.714.171
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.117.529 2.832.630
Banksaldi
Overige schulden 3.117.529 2.832.630
Overlopende passiva 1.875.867 1.787.674
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk 41.229 57.738
- Overige Nederlandse overheidslichamen 680.356 357.369
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.154.283 1.372.567
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL-GENERAAL 33.947.767 34.334.475
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen 2.868.442 3.086.377