Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Beslispunten en besluitvorming

Inhoud

Beslispunten en besluitvorming

In deze jaarstukken 2019 zijn expliciete beslispunten voor de gemeenteraad opgenomen. Deze beslispunten worden hieronder in een totaaloverzicht (met toelichting) gepresenteerd.

Investeringskredieten

  • Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze jaarstukken geven geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken investeringsprogramma en Kleurenstatus investeringen in de jaarrekening.

Reserves

  • Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat over 2019 ad. -/- €925.000 (tekort) ten laste te brengen van de algemene reserve.

Toelichting reserves

In de gemeenteraadsvergadering van  2019 is de najaarsnota 2019 vastgesteld. In de najaarsnota waren mutaties met reserves opgenomen. Deze mutaties zijn verwerkt in deze jaarstukken. Daarnaast is in deze raadsvergadering de nota Reserves en Voorzieningen 2019 vastgesteld. In deze nota zijn enkele bestemmingsreserves opgeheven en is de bestemmingsreserve BUIG voorzien van een plafond van € 800.000. De opgeheven bestemmingsreserves en de overmaat in de bestemmingsreserve BUIG zijn in deze jaarstukken toegevoegd aan de algemene reserve. Dit conform de begrotingswijzigingen van de najaarsnota 2019 en de nota Reserves en Voorzieningen. Bij de jaarstukken 2019 moet daarom alleen nog worden bepaald hoe het uiteindelijke resultaat over 2019 van -/- €925.000 (tekort) wordt verwerkt in de balans. Het voorstel is om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.


Voorzieningen

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot voorzieningen.

Toelichting

In de gemeenteraadsvergadering van  2019 is de najaarsnota 2019 vastgesteld. In de najaarsnota waren mutaties met voorzieningen opgenomen. Deze mutaties zijn verwerkt in deze jaarstukken. Daarnaast is in deze raadsvergadering de nota Reserves en Voorzieningen 2019 vastgesteld. In deze nota zijn enkele voorzieningen opgeheven. De mutaties zijn conform de begrotingswijzigingen van de najaarsnota 2019 en de nota Reserves en Voorzieningen verwerkt in deze jaarstukken. Bij deze jaarstukken is geen aanvullende besluitvorming over voorzieningen meer nodig.


Exploitatie

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot de exploitatie.

Toelichting exploitatie

De afwijkingen in de exploitatie tussen de gewijzigde begrotingsbedragen en de werkelijke bedragen worden toegelicht bij de Programma's 1 t/m 5 en bij het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien van het jaarverslag 2019. Ook wordt in de jaarrekening 2019 nader ingegaan op de baten en lasten. Aangezien bijstelling van de begroting niet meer aan de orde is bij de jaarstukken (alleen de verklaring van de afwijkingen) is er geen sprake meer van besluitvorming over de exploitatie.


Besluitvorming

Op grond van deze jaarstukken 2019 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld:

1)  Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met deze jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen.
2)  Het jaarrekeningresultaat over 2019 ad. -/- €925.000 (tekort) ten laste brengen van de algemene reserve.
3)  De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2020 vaststellen.