Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2019 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2019. In de najaarsnota 2019 hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2019. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2019 op een tekort van -/- €1.049.000 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de najaarsnota 2019 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de najaarsnota 2019 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'.

De werkelijke uitkomst over boekjaar 2019 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2019) resulteert in een tekort van -/- €925.000 (afgerond). Wij zijn verheugd dat het feitelijke tekort over 2019 in lijn ligt met het verwachte resultaat in de najaarsnota 2019 . Dit ondanks enkele afwijkingen die nadien zijn gebleken. Per saldo ca. €124.000 gunstiger uit zijn gekomen dan onze eerdere verwachting. Voor een analyse van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's.

De uitdagingen voor de gemeente Doesburg die voor ons liggen, zijn - ook in financieel opzicht - aanzienlijk te noemen.  Deze uitdagingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Daar komen wij in de kadernota 2021 en de programmabegroting 2021-2024 graag bij u op terug.