Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Inhoud

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

  • In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel €112.200 (ultimo 2018 €112.600) . Deze vorderingen zijn niet opgenomen op de balans in verband met oninbaarheid.
  • Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-06-2034 met een jaarlijkse huurverplichting van €97.700.
  • Eigen bijdrage WMO. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, zorg in natura of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Voor de gemeente Doesburg gaat het hier om een onzekerheid van € 106.000.