Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen


Lokale heffingen

De gemeente Doesburg kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Realisatie 2019

Raming 2019
na wijziging

Raming 2019
  primitief

Onroerende zaakbelasting

€ 2.042.352

€ 2.045.366

€ 2.038.366

Toeristenbelasting

€ 215.291 € 207.845 € 207.845

Precariobelasting

€ 532.995 € 512.991 € 201.991

Roerende zaakbelasting

€ 3.385 € 1.703

€ 1.703

Hondenbelasting

€ 50.542 € 50.660 € 50.660

Reclamebelasting

€ 52.089 € 47.473 € 47.473

Totaal

€ 2.896.654 € 2.866.038 € 2.548.038

Deze heffingen zijn tot de aangegeven bedragen verwerkt in de jaarrekening 2019.Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn (conform de aanbevelingen van commissie BBV) gebaseerd op de uitkeringsfactoren zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire van 2019. Per nog openstaand uitkeringsjaar ontvangt de gemeente Doesburg een specificatie waarin de actuele verdeelmaatstaven zijn opgenomen. In boekjaar 2019 zijn de uitkeringen tot met het volgende specificatienummer meegenomen:

Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2019                        volgnummer specificatie                      09            (20-12-2019)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2018                        volgnummer specificatie                      14            (20-12-2019)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2017                        volgnummer specificatie                      15            (28-11-2018)

 

Realisatie 2019

Raming 2019
  na wijziging

Raming 2019
  primitief

Algemene uitkering 2019

€ 19.913.827

€ 19.929446

€ 19.623.446

Algemene uitkering 2018*)

€ 7.358

   

Algemene uitkering 2017*)

-/-€ 12.466

   

Algemene uitkering 2016

 € 0

   

Totaal

€ 19.908.719

€ 19.929.446 € 19.623.446

De belangrijkste ontwikkelingen sinds de vaststelling van de najaarsnota 2019 (deze is verwerkt als wijziging van de raming) waren:
Afrekeningen over voorgaande jaren, te weten:

Incidenteel 2018*)         -/- € 25.876
Incidenteel 2017*)               € 18.019

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering.Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

 

Realisatie 2019

Raming 2019
  na wijziging

Raming 2019
  primitief

BNG

€ 78.694 € 78.693 € 68.000

Vitens

€ 9.614  € 9.614 € 29.800

Alliander

€ 189.648 € 189.648 € 116.700

Circulus-Berkel

€ 0 € 0
€ 0

Totaal

€ 227.956 € 277.955 € 214.500

Het in de jaarrekening opgenomen dividend zijn de bedragen waarover de aandeelhouders in 2019 formeel beschikt hebben. Het betreft dividend vanuit de winst over boekjaar 2018 van de betreffende deelneming.

 

Saldo financieringsfunctie

De ontvangen rente over de liquide middelen (over 2019 € 0) wordt normaal gesproken als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

 

Realisatie 2019

Raming 2019
  na wijziging

Raming 2019
  primitief

Baten

€ 0 € 0 € 0

Totaal

€ 0

€ 0 € 0Onvoorzien

In de primitieve begroting is bij de Algemene dekkingsmiddelen een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 15.000. In het begrotingsjaar zijn geen bedragen ten laste van deze post onvoorziene uitgaven gebracht. Het resterende saldo eind 2019 bedraagt derhalve € 15.000.

Post onvoorziene uitgaven

Bedrag

Post onvoorziene uitgaven (primitieve begroting) € 15.000

Af: geraamde bedragen ten laste van post onvoorzien

€ 0

Post onvoorziene uitgaven (na wijziging)

€ 15.000