Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.436 650 6.155 6.193 -39
0.61 OZB woningen 145 112 147 154 -7
0.62 OZB niet-woningen 11 41 5 7 -2
0.64 Belastingen Overig 116 115 140 132 8
0.8 Overige baten en lasten -37 -293 -963 -104 -859
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 91 -91
Totaal Lasten 2.671 625 5.485 6.475 -990
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.929 809 6.361 6.297 64
0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.603 1.607 -4
0.62 OZB niet-woningen 396 444 444 439 5
0.64 Belastingen Overig 636 338 649 666 -17
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.172 19.623 19.929 19.976 -47
0.8 Overige baten en lasten 27 0 1 5 -4
Totaal Baten 25.582 22.810 28.988 28.990 -2

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.10. Mutaties reserves:  Hogere Lasten €39.000 (Nadeel)  /  Lagere Baten €64.000 (Nadeel)

In eerste instantie was het de bedoeling het restant van de bestemmingsreserve MeerjarenInvesteringsAgenda (MIA) te laten vrijvallen in de algemene reserve. Er bleken echter minder uitgaven gedaan te zijn voor de uitvoering van deze agenda die ook gedekt moesten worden uit deze bestemmingsreserve. Hierdoor kon er meer geld naar algemene reserve worden overgeheveld. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van €39.000.

De lagere baten worden vooral veroorzaakt doordat de bijdrage uit de bestemmingsreserve kapitaallasten lager was dan geraamd (€64.000). Dit is lager omdat afschrijvingen van investeringen later starten, waardoor afwijkingen ontstaan in de kapitaallasten.

Taakveld 0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Baten €47.000 (Voordeel)

In 2018 is in totaliteit €47.000 meer ontvangen in verband met de algemene uitkering uit het gemeentefonds dan geraamd. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de verdeelmaatstaven . Daarmee heeft dit ook een positieve effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Taakveld 0.8. Overige baten en lasten:  Hogere Lasten €859.000 (Nadeel)  / Hogere Baten €4.000 (Voordeel)

Het  nadelige begrotingsresultaat voor 2019 wordt in eerste instantie boekhoudkundig geraamd bij de exploitatielasten.  Het werkelijke rekeningresultaat 2019 wijkt hier vanaf. De raad beslist bij de behandeling van de jaarstukken 2019 over het onttrekken aan de algemene reserve van dit benoemde nadeel. Dit is nog niet boekhoudkundig verwerkt. Omdat het geraamde nadelig begrotingsresultaat wel boekhoudkundig was geraamd ontstaat hier nu een nadeel.

In de jaarstukken 2018 was een verliesvoorziening opgenomen door de grondexploitatie in Beinum West van €100.000. Om het verlies te kunnen dragen is nog maar €36.000 nodig. Het overige deel van €64.000 van deze voorziening valt daardoor vrij op dit taakveld.  Dit voordeel van €64.000 is incidenteel ten opzichte van de begroting na wijziging in begrotingsjaar 2019. Zie ook het onderdeel Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast ontstaat op dit taakveld een voordeel doordat BTW over voorgaande jaren is teruggevraagd en wordt gecompenseerd.

De post Onvoorziene uitgaven van €15.000 is niet aangewend en levert hier een voordeel op. Hiervoor zijn namelijk geen bestedingsvoorstellen aan de raad gedaan in 2019.

 

Taakveld 0.9. Vennootschapsbelasting:  Hogere Lasten €91.000 (Nadeel)

Er zijn relatief veel kavels verkocht in de grondexploitatie Beinum West. Over deze grondexploitatie is de gemeente verplicht vennootschapsbelasting af te dragen. Hiermee is in 2019 rekening gehouden. Deze post van €91.000 is inclusief een afwikkeling uit voorgaande jaren. Deze hogere last is een incidenteel nadeel ten opzichte van de begroting na wijziging in begrotingsjaar 2019. Zie ook het onderdeel Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.