Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Paragraaf A | Lokale heffingen

Inhoud

Paragraaf A | Lokale heffingen

 

Inleiding                                                                                                                           


De lokale heffingen maken een belangrijk deel uit van de inkomsten van de gemeente. Jaarlijks is zo’n 16% van de inkomsten afkomstig van de lokale heffingen.

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de diverse lokale heffingen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale belastingdruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente Doesburg in boekjaar 2019 heeft gevoerd  ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.

 

Overzicht lokale heffingen en geraamde inkomsten


De lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten. De belastingen dienen ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente en zijn in principe vrij besteedbaar. De rechten dienen ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor individuele dienstverlening aan de burger en zijn dus niet vrij besteedbaar.

In de rekening 2019 zijn de navolgende werkelijke bedragen opgenomen voor de diverse gemeentelijke heffingen die in onze gemeente van toepassing zijn. Ter vergelijking zijn ook de cijfers vermeld uit de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 (na wijziging).

 

Omschrijving

Realisatie 2018

 

Raming 2019
na wijziging

Realisatie 2019

 

Leges (excl. leges omgevingsvergunning)

€ 308.019

€ 217.238

€ 260.643

Parkeerheffingen (excl. secretarieleges)

€ 284.913

€ 236.500

€ 261.852

Lig-, haven- en kadegelden

 € 46.544

€ 88.306

€ 59.103

Marktgeld

€ 4.533

€ 6.138

€ 3.385

Afvalstoffenheffing

€ 1.112.976

€ 1.013.705

€ 1.006.497

Rioolheffing

€ 1.069.999

€ 1.206.895

€ 1.156.218

Lijkbezorgingsrechten

€ 58.564

€ 62.940

€ 60.929

Leges omgevingsvergunning

€ 236.919

€ 476.333

€ 478.422

Onroerende-zaakbelastingen

€ 1.814.930

€ 2.045.366

€ 2.042.352

Hondenbelasting

€ 50.161

€ 50.660

€ 50.542

Precariobelasting

€ 499.002

€ 512.991

€ 532.995

Toeristenbelasting

€ 208.206

€ 207.845

€ 215.291

Roerende-zaakbelastingen

€ 2.994

€ 1.703

€ 3.385

Reclamebelasting

€ 49.411

€ 47.473

 € 52.089

TOTAAL

€ 5.747.171

€ 6.174.093

 € 6.183.703


Onderstaand is in een taartdiagram de percentuele verdeling van de diverse gemeentelijke heffingen ten opzichte van de totale opbrengsten weergegeven:

 

 

De lokale lastendruk

Om een indruk te geven wat een gemiddeld huishouden uit Doesburg in 2019 aan gemeentelijke heffingen heeft betaald wordt navolgend overzicht gegeven:

 

Meerpersoonshuishouden in een koophuis                                                                                       

    Situatie 2018 Situatie 2019
- OZB (op basis van gemiddelde WOZ-waarde)  € 279,00   € 305,00
- Afvalstoffenheffing (gemiddeld aanslagbedrag)     € 229,00 € 220,00
- Rioolheffing (bij een gemiddeld gebruik van 125 m3)     € 261,00   € 273,00
Totaal meerpersoonshuishoudens in een koophuis € 769,00 € 798,00

 

Meerpersoonshuishouden in een huurhuis                                                                                  

  Situatie 2018 Situatie 2019
- Afvalstoffenheffing (gemiddeld aanslagbedrag)       € 229,00 € 220,00
- Rioolheffing (bij een gemiddeld verbruik van 125 m3)   € 261,00  € 273,00

Totaal meerpersoonshuishouden in een huurhuis 

€ 490,00 € 493,00

Het gemiddeld aanslagbedrag OZB 2019 is  meer dan de inflatiecorrectie van 2,3% gestegen. Dit komt omdat de eenmalige korting op de aanslag OZB 2018 is komen te vervallen. Het gemiddeld aanslagbedrag  van de afvalstoffenheffing is gedaald ten opzichte van 2018. Dit komt door de afname van het aantal ledigingen door het gescheiden inzamelen. Daarom is te zien dat de gemiddelde aanslag voor de eigenaar meer en die voor de huurder minder stijgt dan de inflatiecorrectie voor 2019.  

 

De lokale lastendruk vergeleken

In de nota gemeentefinanciën 2019 van de provincie Gelderland is o.a. een overzicht opgenomen van de belastingdruk per inwoner per Gelderse gemeente. Om een indruk te geven van de lokale belastingdruk van de gemeente Doesburg in regionaal verband wordt het onderstaande, aan betreffende nota ontleende, overzicht gegeven (de tussen haakjes vermelde bedragen betreffen de cijfers 2018):

 

Gemeente

Belastingdruk
per inwoner

Westervoort

€ 370 (€ 349)

Rheden

€ 375 (€ 362)

Montferland

€ 387 (€ 362)

Doesburg

€ 405 (€ 377)

Zevenaar

€ 390 (€ 389)

Duiven

€ 395 (€ 400)

Doetinchem

€ 408 (€ 402)

Bronckhorst

€ 414 (€ 405)

 

 

Gemiddelde Gelderland

€ 419 (€ 411)

 

De belastingdruk in de gemeente Doesburg is meer dan gemiddeld gestegen ten opzichte van 2018. Dit komt omdat de eenmalige korting op de aanslag OZB 2018 is komen te vervallen. 

 

Kwijtscheldingsbeleid

In de gemeente Doesburg is het kwijtscheldingsbeleid van toepassing op de afvalstoffenheffing, het onderhoudsrecht graven, de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing. Het kwijtscheldingsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze regeling bevat een drietal toetsen die het mogelijk maken de financiële situatie van de belastingschuldige te beoordelen: de inkomenstoets, de vermogenstoets en de schuldentoets. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om tussen drie verschillende kwijtscheldingsnormen te kiezen: de 90%-, de 95%- of de 100%-norm.

Voor wat betreft de gemeente Doesburg is in de raadsvergadering van 14 december 2000 besloten om het meest ruime kwijtscheldingsbeleid toe te passen. In dat geval wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent. Dit betekent dat, uitzonderingen daargelaten, de meeste mensen die een uitkering op bijstandsniveau hebben in aanmerking komen voor kwijtschelding.

In de jaarrekening 2019 is ten laste van Programma 4 Zorg in Doesburg is voor kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen een realisatiebedrag inclusief perceptiekosten opgenomen van €183.000 (de raming na wijziging bedroeg €151.000).