Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

G

1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

G

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
0.1 Bestuur 963 751 988 1.046 -57
0.2 Burgerzaken 342 321 309 323 -14
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 745 774 774 767 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 360 287 299 300 -1
Totaal Lasten 2.410 2.134 2.371 2.436 -65
Baten
0.1 Bestuur 0 0 28 65 -37
0.2 Burgerzaken 222 184 142 165 -23
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 7 7 5 2
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 10 14 16 -2
Totaal Baten 236 201 191 251 -60

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.1. Bestuur:  Hogere Lasten €57.000 (Nadeel)  /  Hogere Baten (Voordeel) €37.000

De hogere lasten worden grotendeels verklaard doordat de pensioenpremies hoger uitvallen (€46.000) dan in eerste instantie was ingeschat en door een toename in de accountantskosten.

Het voordeel op de baten bestaat uit een aantal kleinere posten, zoals minder onverwachte uitgaven op representatie en de lagere uitgaven op de post onkostenvergoeding van de gemeenteraad.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2019 51,0

Harde kern jongeren 
Het aantal Harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.) 

2014 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2018 0,4
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2018 3,4
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2018 1,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2018 6,2

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.


Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2019

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie-
resultaat

Verslagjaar

 

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

1

€ 29.232

1,6%

€ 146.680 € 63.063  €127.745

2018

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

1/4

€ 975.047

1,7%

€ 7,3 mln
€ 17,8 mln € 1,4 mln

2018

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

1

€ 61.916

18,6%

€ 0 € 48.453 € 0

2018