Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

G

Aan een renovatieplan voor het openbaar groen wordt gewerkt. Voor de wijk Beinum wordt middels het project Beinum Groen, Spelen en Water met de bewoners gekeken naar het realiseren van een plus op de renovatie voor het openbaar groen. 

De schetsontwerpen voor de herinrichting van het kernwinkelgebied en parkeerterrein Kloostertuin zijn gereed en gaan ter besluitvorming naar de raad. 

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

G

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

O

De resultaten blijven wat achter t.o.v.  de ambitie . De zoektocht naar een geschikte beleidsadviseur is nu in volle gang.  We hebben al een tijd een geschikte beleidsadviseur gehad en die heeft ook voor het einde van het jaar een programma opgeleverd. Dat is in februari dit jaar behandeld.

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.167 1.273 1.241 32
2.2 Parkeren 74 63 68 65 3
2.3 Recreatieve havens 82 105 77 89 -12
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 0
5.1 Sportbeleid en activering 209 175 208 224 -16
5.2 Sportaccommodaties 641 671 687 685 2
5.4 Musea 154 162 168 168 0
5.5 Cultureel erfgoed 288 190 255 274 -19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942 827 885 865 20
7.2 Riolering 353 656 674 643 31
7.3 Afval 1.177 1.093 1.155 1.114 42
7.4 Milieubeheer 226 222 287 237 50
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 98 98 104 -6
Totaal Lasten 5.737 5.430 5.838 5.710 128
Baten
0.63 Parkeerbelasting 343 393 293 323 -30
2.1 Verkeer en vervoer 345 40 117 116 1
2.3 Recreatieve havens 47 101 101 60 41
2.4 Economische havens en waterwegen 0 6 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 34 8 8 47 -39
5.2 Sportaccommodaties 56 97 100 116 -16
5.4 Musea 31 25 20 21 -1
5.5 Cultureel erfgoed 84 10 11 36 -25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8 6 10 11 -1
7.2 Riolering 1.080 1.208 1.218 1.166 51
7.3 Afval 1.321 1.561 1.204 1.184 20
7.4 Milieubeheer 0 0 0 13 -13
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 59 64 64 64 0
Totaal Baten 3.408 3.518 3.145 3.155 -11

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting:  Hogere Baten €30.000 (Voordeel)

Vooral het laatste kwartaal van 2019 is er meer BOA blauw op straat geweest. Het team is uitgebreid/samen gegaan met het Rhedens BOA team. Dit heeft tot meer autoriteit geleid daardoor is er meer betaal discipline (bang voor een bon)

 

Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer:  Lagere Lasten €32.000 (Voordeel)  /  Lagere Baten €1.000 (Nadeel)

Op onderhoud van openbare verlichting is een voordeel ontstaan van € 33.000.  De verouderde openbare verlichting wordt veel bij de investeringsprojecten opgepakt. Ander voordeel is dat door de vernieuwing van de masten/armaturen/LED verlichting er minder onderhoud nodig is geweest dan afgelopen jaren.

 

Taakveld 2.3. Recreatieve havens:  Hogere Lasten € 12.000 (Nadeel)  /  Lagere Baten € 41.000 (Nadeel)

Door toename van het aantal camper- en havengasten zijn de kosten voor de schoonmaak en de exploitatie toegenomen (ca. €12.000). Als gevolg van deze toename zijn de inkomsten ten opzichte van 2018 ook toegenomen, maar minder dan vooraf gedacht.

 

Taakveld 5.1. Sportbeleid en activering:  Hogere Lasten €16.000 (Nadeel)  /  Hogere Baten €39.000 (Voordeel)

In 2019 zijn de voorschotsubsidies aan de sportverenigingen betaald. De definitieve afrekening vindt pas in 2020 plaats. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het daadwerkelijke aantal leden. De verwachting is dat we, net als andere jaren, binnen het budget blijven.

De hogere lasten van de Buurtsportcoaches worden opgevangen door de hogere baten. Per saldo is er een minimaal verschil.

Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed:  Hogere Lasten €19.000 (Nadeel)  /  Hogere Baten €25.000 (Voordeel)

Door extra onderhoud aan monumenten zijn er hogere lasten geweest. Tegenover deze lasten zijn er ook hogere baten geweest doordat we meer subsidie van het de provincie hebben ontvangen. 

 

Taakveld 7.2. Riolering:  Lagere Lasten €31.000 (Voordeel)  / Lagere baten €51.000 (Nadeel)

We hebben dit jaar geen reguliere riool inspecties hoeven uitvoeren daardoor hebben we €15.500 bespaart. De inspecties die uitgevoerd zijn waren ten behoeve van de projecten en dus ook de kosten daarvan.

Van het budget Nieuwe Watertaken hebben we € 13. 500 overgehouden. Bij het opstellen  van de begroting is er een inschatting gemaakt. Je kunt daarbij denken aan nieuwe activiteiten die voortkomen uit het waterteam Olburgen. Waterteam Olburgen is een samenwerking op het gebied van riolering met Rheden, Bronckhorst en het waterschap. Aangezien deze samenwerking langzaam vorm krijgt is niet het gehele budget gebruikt.

Er is € 93.000 minder ontvangen uit de rioolheffingen (op een begroting van 1,2 miljoen) Onze rioolheffing is gekoppeld aan het waterverbruik. Deze is in 2019 afgenomen. Met als consequentie dat  wij nu minder rioolheffing hebben ontvangen.

 

Taakveld 7.3. Afval:  Lagere Lasten €42.000 (Voordeel)  /  Lagere Baten €20.000 (Nadeel)

Door betere afvalscheiding zijn de kosten lager geworden. Daarnaast is er minder op communicatie geboekt. Overigens gaat het om een relatief lage afwijking tov het totaal.

 

Taakveld 7.4. Milieubeheer:  Lagere Lasten €50.000 (Voordeel)  /  Hogere Baten €13.000 (Voordeel)

Er hebben onderzoeken plaats gevonden naar de mogelijkheden van thermische energie in de gemeente. Hiervoor zijn bijdragen ontvangen van het waterschap en de provincie, waardoor de lasten lager uitvielen. De hogere baten worden veroorzaakt door een bijdrage van de provincie voor een duurzaamheidscoach.

 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.)  

2015 5

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.) 

2015 12

Niet - wekelijkse- sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

2016 54,6

Fijn  huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

2018 111

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2018 2,5

 

Verbonden partijen

n de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2019

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2

€ 111.888

4%

€ 783.0000 € 4,9 mln
 € 11.700

2018

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

Circulus-Berkel B.V.

2

273

3,27 %

€ 13,7mln.

 € 3,1 mln.

€ 1,4mln.

2018