Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

G

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

G

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

G

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

G

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

G

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124 104 111 109 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46 95 0 1 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 16 -1
3.4 Economische promotie 245 229 185 167 18
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 357 346 342 4
5.6 Media 311 322 322 299 23
8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 66 57 9
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 0 0 140 -140
8.3 Wonen en bouwen 691 401 306 571 -265
Totaal Lasten 2.141 1.590 1.352 1.703 -351
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 7 4 3
3.4 Economische promotie 227 249 229 223 5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 270 270 0
8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 1 5 -4
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 4 4 140 -136
8.3 Wonen en bouwen 522 122 639 937 -299
Totaal Baten 1.345 653 1.149 1.579 -430

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen):  Hogere Lasten €140.000 (Nadeel)  /  Hogere Baten €136.000 (Voordeel)

Op dit taakveld worden de vermeerderingen en vermindering in verband met de mutaties in de grondexploitatie , Beinum West en Koppelweg verantwoord.  Daarna wordt er volgens de boekhoudvoorschriften het saldo overgeheveld naar de post Onderhanden Werken , bouwgrond in exploitatie bij de voorraden op de balans. Deze mutaties hebben nagenoeg  geen effect op de exploitatie..

 

Taakveld 8.3. Wonen en bouwen:  Hogere Lasten €265.000 (Nadeel)  /  Hogere Baten €299.000 (Voordeel)

Naast vitale binnenstad zijn meer kosten gemaakt dan geraamd voor de planvoorbereidingen PeGe-woningen. Dit om reden dat de 1ste bouwfase al was gestart en dat we hierop moesten acteren door onder andere de ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte te laten aanpassen. Deze projecten en de dekking van het krediet Vitale Binnenstad worden gedekt uit de KAN-versnellingsgelden. Per saldo verloopt dat budgetneutraal. Daarnaast waren de grondverkopen van grond aan de Kraakselaan en Zanderskamp €34.000 hoger dan geraamd.

 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  

Functiemenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2019 41,9
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2019 106,6
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2019 198
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2019 7

Demografische druk 
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2019

61,4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 558
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2019 770

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang
De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2019

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Euregio Rijn-Waal

3

€ 3.225

 

€ 1.5 mln

€ 2 mln

€ 0

2018