Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Programma 4 Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Wat willen we bereiken?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

G

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

G

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

G

De afgelopen 2 jaar is de uitstroom naar werk meer dan 20%. Dat is opmerkelijk hoog ook in relatie tot de rest van Nederland. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is gedaald naar 305 (267 uitkeringen) (peildatum 23-9-2019)

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

G

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 20 20 20 0
4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 157 159 -1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 759 733 855 761 94
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052 1.154 1.175 1.089 86
6.2 Wijkteams 692 654 664 673 -9
6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 5.717 5.462 255
6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.976 1.964 12
6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 982 1.002 -21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533 447 447 397 49
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569 2.802 2.773 2.819 -46
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528 2.404 2.994 3.717 -723
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 1 59 59 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 42 440 411 -5 416
7.1 Volksgezondheid 286 390 299 293 6
Totaal Lasten 18.563 18.609 18.531 18.411 119
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 16 21 -5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 215 166 337 219 118
6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.571 4.348 222
6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 171 105 67
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71 50 50 7 42
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 182 182 106 76
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 9 29 -19
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 74 0 0 0 0
Totaal Baten 5.240 5.660 5.336 4.835 501

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken:  Lagere Lasten €94.000 (Voordeel)  /  Lagere Baten €118.000 (Nadeel)

In 2019 is minder (ca. € 122.000) uitgegeven aan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (G-OAB). Deze uitgaven worden gedekt vanuit het Rijk en zijn daarmee budgetneutraal. Dit verklaart de lagere baten. De dekking van deze uitgaven vanuit het Rijk is in totaal hoger dan de uitgaven, het restant wordt tijdelijk gestald op de balans.
Daarnaast is ca. € 30.000 meer uitgegeven aan leerlingenvervoer door meer aanvragen.

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie:  Lagere Lasten €86.000 (Voordeel)

Het lastenvoordeel  van €86.000 op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door een onderuitputting  op de uitvoeringskosten Wmo.

 

Taakveld 6.3. Inkomensregelingen:  Lagere Lasten €255.000 (Voordeel)  /  Lagere Baten €222.000 (Nadeel)

De algemene bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz laten een voordeel zien van €333.000. Er is sprake van minder bijstandsgerechtigden dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan vooraf begroot.
In het 'armoedebeleid' is er bij de' kwijtschelding' en 'bijzondere bijstand' een nadeel  van €99.000. Kwijtschelding en bijzondere bijstand zijn beide open einde regelingen. Er is sprake van hogere uitgaven bijzondere bijstand en meer kwijtscheldingen voor rioolheffing. 

De definitieve BUIG beschikking 2019 is uitgekomen op een bedrag van €4.255.000. Dit is €105.00 lager dan opgenomen in de begroting. Daarnaast hebben we in 2019 een bedrag van €117.000 lagere inkomensoverdrachten voor de Bbz ontvangen vanuit het Rijk.  Dit verklaart de lagere baten.

 

Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie:  Hogere Lasten €21.000 (Nadeel)  /  Lagere baten €67.000 (Nadeel

De uitgaven op dit taakveld zijn dit jaar hoger uitgepakt dan begroot, mede door de kosten van 'Vluchtelingenwerk' en 'Participatie re-integratie'. Er is sprake van hogere kosten ad €23.000 bij 'vluchtelingenwerk' door langere begeleiding van statushouders, een groter aantal participatieverklaringstrajecten en meer begeleiding bij gezinshereniging.
De baten bij 'vluchtelingenwerk' laten een nadeel  zien van €10.000.

De hogere lasten van €39.000 op de  post 'Participatie re-integratie' wordt veroorzaakt door intensivering van de trajecten ter bevordering van uitstroom. Dit mede doordat de kansrijkere doelgroep inmiddels is uitgestroomd. Om de huidige doelgroep te voorzien van een plan van aanpak gericht op maximale economische zelfstandigheid, worden er meer re-integratietrajecten ingezet en dit brengt hogere kosten met zich mee.
De baten op de post 'Participatie re-integratie' laat een nadeel van €18.000 zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afwikkeling van het sectorplan Achterhoek van voorgaand jaar.

De lasten voor het gebruik van  het gebouw De Linie 4 worden doorberekend aan de verschillende gebruikers/huurders. Het overschot is nodig om fluctuaties in de verhuur, klein onderhoud en energiekosten op te vangen. Inkomsten aan huur is verlaagd omdat het Graafschap College de huur van een leslokaal per januari 2019 heeft opgezegd. Er is ook sprake van lagere lasten.

 

Taakveld 6.6. Maatwerkvoorzieningen (WMO):  Lagere Lasten €49.000 (Voordeel)  /  Lagere Baten €42.000 (Nadeel)

Het voordeel van €49.000 wordt veroorzaakt door onder andere lagere uitgaven aan Wmo-hulpmiddelen (€12.000) en aan  Maatwerkvervoer (€29.000).

Het nadeel van €42.000 op de baten komt door minder inkomsten op eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen. In 2019 heeft de overheid een wetswijziging op de Wmo toegepast wat betreft de eigen bijdrage.

 

Taakveld 6.71. Maatwerkdienstverlening 18+:  Hogere Lasten €46.000 (Nadeel)  /  Lagere Baten €76.000 (Nadeel)

De uitgaven op de post Wmo huishoudelijke hulp is dit jaar €351.000 hoger uitgevallen door een stijging van het aantal gebruikers en uurtarieven. Hier staat tegenover dat de posten Persoonsgebonden budget huishoudelijk hulp en  Persoongebondenbudget Wmo-begeleiding dit jaar voordelig uitkomen, respectievelijk €235.000 en €56.000.

De inkomsten van eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen Wmo zijn lager dan geraamd. Dit heeft wederom te maken met de doorgevoerde wetswijziging op de Wmo ten aanzien van de eigen bijdrage.

Taakveld 6.72. Maatwerkdienstverlening 18- :  Hogere lasten €723.000 ( Nadeel) / Hogere baten €20.000 ( Voordeel)

Er is sprake van een toenemende vraag voor jeugdhulp. Het is een open einde regeling, wat betekent dat als jeugdigen hulp nodig hebben gemeenten verplicht zijn dat te verstrekken. Deze toename is een landelijke trend. De budgetten van taakveld 6.72 en 6.82 zijn communicerende vaten.

Taakveld 6.82. Geëscaleerde Zorg 18-:  Lagere Lasten €416.000 (Voordeel)

Het voordeel van €416.000 op de lasten van dit taakveld houdt verband met lagere bestedingen dan geraamd voor jeugdreclassering en opvang van jeugd. Dit zijn lastig te ramen posten (met mogelijke fluctuaties per jaar) waar ook het woonplaatsbeginsel op van toepassing is. In dit verband is er sprake van een communicerende werking binnen de taakvelden 6.72 en 6.82.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2017

1,20

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2018

41,0

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2017

1,4

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2019

441,5

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2017

1,0

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2018

6,0

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2018

62,7

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2018

3,0

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2019

39,8

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Q2 2019 35,9

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

eerste halfjaar 2019

12,7

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

eerste halfjaar 2019

1,4

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

eerste halfjaar 2019

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

eerste halfjaar 2019

68

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Presikhaaf Bedrijven

Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject.

Veranderingen gedurende verslagjaar
De GR is in liquidatie. Alle activiteiten worden overgedragen aan andere partijen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Zie hierboven.

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Het openbaar belang
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP).

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2019

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1/4

€ 975.047

1,7%

€ 7,3 mln
€ 17,8 mln
€ 1,4 mln

2018

Presikhaaf Bedrijven

4

€ 0

3,27%

€683.000 € 8,4 mln
-/- € 105.000

2018

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

4

€ 593.860

 

€ 0

€ 5.3 mln

€ 81.177

2018

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

4

€2.023.737

 

€ 0

€ 1.6 mln

€ 0

2018