Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

G

De algemene reserve is boven het gewenste niveau van 8 miljoen euro en de begroting is materieel sluitend.

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

G

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

G

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

G

Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor een college- en raadsvoorstel.

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

O

De verschillende MJOP's geven aanleiding voor het bijstellen van ons beleid. Zonder bijstelling  is fors  opplussen van de MJOP's onvermijdelijk

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitieve Begr. 2019 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019
Lasten
0.4 Overhead 4.981 4.739 5.654 5.483 171
0.5 Treasury 0 1 1 1 0
Totaal Lasten 4.981 4.739 5.654 5.483 171
Baten
0.4 Overhead 335 1 70 131 -61
0.5 Treasury 304 284 353 352 1
Totaal Baten 639 285 422 483 -60

Toelichting op de budgetafwijkingen

 

 

Taakveld 0.4. Overhead:  Lagere Lasten €171.000 (Voordeel)  /  Hogere Baten €61.000 (Voordeel)

De voordelen zijn op diverse manieren ontstaan.  Het grootste deel  wordt veroorzaakt doordat we in de ICT samenwerking gezamenlijk diverse trajecten strak aan de prijs hebben aanbesteed en oude applicaties voor nieuwe ingeruild waardoor we binnen het budget zijn gebleven (€71.000).  Daarnaast is er vanuit het budget personele zorg minder uitgegeven aan opleiding, werving en selectie en verzekeringen (€54.000). Het restant is een optelsom van de vertraging van de aanschaf van nieuw meubilair in 2019 (waarvoor extra middelen waren gereserveerd) en een aantal budgetten dat ietwat onderbenut is gebleven .

Hogere baten ad. €61.000 zijn veroorzaakt door meer inkomsten vanuit detachering en zwangerschapsvergoeding. Deze inkomsten worden niet begroot omdat deze vooraf niet reëel kunnen worden geraamd.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving   Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

  8,5
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
  7,3
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
  € 740
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
  16,45%
Overhead
% van de totale lasten
  10,7%

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

 

BNG bank

Het openbaar belang
Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Alliander N.V.

Het publieke belang
Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Vitens

Het publieke belang
Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

BNG bank

5

27.612

0,05 %

€ 4.257 mln.

 € 137.509 mln.

€ 318 mln.

2018

Alliander  N.V.

5

172.952

0,13 %

€ 4.129 mln.

 € 1.907mln.

€ 334 mln.

2018

Vitens 

5

17.843

0,24 %

€ 18 mln.

€ 1.290 mln.

€ 13 mln.

2018

Circulus-Berkel B.V.

 2

273

3,27 %

€13,7 mln.

€3,1 mln.

€ 1,4 mln.

2018