Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Rechtmatigheid

Inhoud

Rechtmatigheid

Een onderdeel van het gedualiseerde stelsel van begroting en verantwoording is de herziening van de regelgeving voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening. Deze herziening omvat, samengevat, de volgende onderdelen:

De band tussen de accountant en de raad is versterkt. De accountant controleert in opdracht van de raad;
De controleverklaring betreft m.i.v. 2004 naast het zogenaamde “getrouwe beeld” ook de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties;
Er zijn regels gesteld voor het maximale bedrag (% van het totale rekeningbedrag van de lasten) aan fouten en onzekerheden dat een jaarrekening mag bevatten om nog in aanmerking te komen voor een goedkeurende verklaring, zgn. de toleranties.

De meest ingrijpende vernieuwing is het onderdeel over de rechtmatigheid in de controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). Uitgangspunt is dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) alleen de financiële rechtmatigheid toetst. Dat wil zeggen dat het gaat om rechtmatigheid van beheershandelingen die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verantwoord, ofwel het financieel beheer waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening. Onderzocht wordt, zo zegt de Gemeentewet (artikel 213, 3e lid), of de baten en lasten evenals de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat de accountant moet onderzoeken of activa & passiva, baten & lasten en garanties die in de jaarrekening verantwoord worden tot stand zijn gekomen in overeenstemming met wetten en overige regels. Bestaande wet- en regelgeving is bepalend voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Uitgangspunt voor de accountant is het toetsingskader van de gemeente Doesburg. Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd, is in samenspraak met de accountant een plan van aanpak opgesteld. Met de implementatie van de rechtmatigheidtoets is een werkgroep opgericht. Door de raad is een normenkader vastgesteld.

In het kader van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de in de voorliggende jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties heeft de werkgroep rechtmatigheid aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader alle verordeningen voorzien van een financiële kwalificatie en van een toetsingskader. Hierna zijn, in overeenstemming met de accountant, alle verordeningen met een financieel gevolg groter dan € 40.000 gecontroleerd op rechtmatigheid aspecten.

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande begrotingsafwijkingen is geen onrechtmatigheid geconstateerd. In de analyse worden de grootste afwijkingen met betrekking tot de lasten verklaard. Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen de verschillende programma's in het jaarverslag.

25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX
BEGROTINGSAFWIJKINGEN
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 163 2.341 -2.178 251 2.436 -2.185 88 95 -8 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 3.145 5.838 -2.693 3.155 5.710 -2.555 11 -128 138 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 1.149 1.352 -203 1.579 1.703 -124 430 351 79 0 0 0
Zorg in Doesburg 5.336 18.531 -13.195 4.835 18.411 -13.576 -501 -119 -381 0 0 0
Algemene dienst en financiën 422 5.654 -5.232 483 5.483 -5.001 61 -171 231 0 0 0
10.215 33.716 -23.501 10.303 33.744 -23.441 88 28 60 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.696 293 2.403 2.711 294 2.418 15 1 15 0 0 0
Algemene uitkeringen 19.929 0 19.929 19.908 0 19.908 -21 0 -21 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 1 71 -69 5 -104 109 4 -174 178 0 0 0
22.627 363 22.263 22.624 281 22.343 -2 -82 80 0 0 0
Onvoorzien 0 15 -15 0 0 0 0 -15 15 0 0 0
0 15 -15 0 0 0 0 -15 15 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 32.842 34.094 -1.253 32.928 34.025 -1.098 86 -69 155 0 0 0
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 54 0 54 54 0 54 0 0 0 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 593 225 368 599 240 359 5 14 -9 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 1.298 132 1.166 1.288 132 1.157 -10 0 -10 0 0 0
Algemene dienst en financiën 3.322 419 2.904 3.321 419 2.902 -2 0 -2 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 1.146 5.379 -4.232 988 5.356 -4.369 -159 -23 -136 0 0 0
Subtotaal 6.415 6.155 260 6.250 6.146 104 -165 -8 -156 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 39.257 40.249 -992 39.178 40.171 -994 -79 -77 -1 0 0 0

Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma

In bovenstaande tabel met begrotingsafwijkingen zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De begrotingsafwijkingen hebben betrekking op:

1) Overschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en/of door verschuiving van intern doorbelastingen.
2) Overschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, bijvoorbeeld bij open einde (subsidie)regelingen, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.