Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Toelichting op de balans

Inhoud

ACTIVA

Vaste activa

30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX
Immateriële vaste activa
Boek waarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2019
Totaal 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa met een economisch nut
Boek waarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen 143454 Afwaardering Boek waarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen 6.895.841 1.617.312 0 313.966 143.454 6.660.576
Gronden en terreinen 367.101 127.278 0 0 0 494.379
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.415.171 1.097.947 0 44.249 888.934 2.356.890
Machines, apparaten en installaties 377.058 85.928 0 40.591 0 422.395
Vervoermiddelen 112.057 0 0 20.080 0 91.977
Woonruimten 234.942 0 0 16.343 0 218.599
Overig 363.402 188.091 0 62.795 0 488.698
Totaal 9.765.572 3.116.556 0 498.024 1.032.388 0 10.733.515
Materiële vaste activa met een economisch nut
Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Boek waarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen 17.233 0 0 875 0 16.358
Gronden en terreinen 0 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.102.313 0 0 291.881 0 6.810.432
Machines, apparaten en installaties 2.378 0 0 771 0 1.607
Totaal 7.121.924 0 0 293.527 0 0 6.828.397
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Boek waarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0
Gronden en terreinen -294.110 1.164.298 0 0 0 870.188
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.493.627 92.286 0 123.558 0 1.462.355
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.199.517 1.256.583 0 123.558 0 0 2.332.543
TOTAAL 18.087.013 4.373.140 0 915.109 1.032.388 0 19.894.455
Financiële vaste activa
Boek waarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Afwaardering Boek waarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekking aan:
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 101.430 0 0 0 0 101.430
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 1.365.399 0 0 73.630 0 1.291.769
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 1.060.422 0 0 129.244 0 931.178
Overige langlopende leningen 1.680.835 900.000 0 23.292 0 2.557.543
Totaal 4.208.086 900.000 0 226.166 0 4.881.919

Voorraden

 

 

Balans 2018

Balans 2019

Voorraden

€ 2.143.342

€ 407.237

 

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2019. In 2013 is het risico op de lopende grondexploitaties gevormd van €900.000. Op basis van een actuele inschatting is deze risicovoorziening grotendeels vrijvallen. Er resteert per 31-12-2019 nog een risicovoorziening van € 35.710. 

Van onderhanden werk, bouwgrondexploitaties kan per complex de volgende specificatie worden gemaakt:

Omschrijving

2018

2019

m2

Onderhanden werken:

 

Beinum-West

€ 2.161.743

€ 342.809 94.300

Koppelweg 20 en 22

€ 80.893

€ 99.432

4.184

Af: Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

-/- € 100.000

-/- € 35.710

 

Boekwaarde 31 december

€ 2.142.636

€ 406.530

98.484

 

Het verloopoverzicht van de complexen is als volgt:

Complex

Boekwaarde
1-1-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
  31-12-2019

Beinum-West

€ 2.161.743

€ 118.287 €1.937.220 €342.809

Koppelweg 20-22

€ 80.893

€ 18.538 € 0 €99.432

Totaal

€ 2.242.636

€ 136.825 € 1.937.220 € 442.241

 

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. De nog te realiseren kosten voor beide complexen bedragen naar verwachting €1,4 miljoen.  Verwacht wordt dat er voor beide complexen nog €2,0 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten zijn. Per saldo wordt op beide complexen op eindwaarde een positief resultaat van €140.000 verwacht.

 

Van gereed product en handelsgoederen kan de specificatie worden gegeven:

Omschrijving

2018

2019

Voorraad trouwboekjes

€ 706

 € 706

 

Uitzettingen korter dan één jaar

 

Soort vordering Gecorrigeerd saldo 31-12-2018 Saldo per 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen € 20.229 €43.041   € 43.041
Verstrekte kasgeldleningen        
RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen        
Overige vorderingen € 1.560.993 €1.228.078

€487.711

 

€740.367
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar € 5.676.017 €4.190.344   € 3.532.888

Overige uitzettingen

       
Totaal € 7.257.239 €5.461.463 € 487.711 € 4.316.296

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2019 als volgt opgebouwd:

Omschrijving voorziening

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

€ 3.128

Debiteuren bijstandsverlening

€ 484.583

Totaal

€ 487.711

Liquide middelen

 

 

Balans 2018

Balans 2019

Liquide middelen

€ 355.022

€ 286.593

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2018

2019

Banksaldi

€ 353.164

€ 285.079

Kassaldi

€ 1.858

€ 1.514

Boekwaarde per 31 december

€ 355.022

€ 286.593

 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden.

Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van €250.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 2019 0,75% x €33.127.000 = € 248.000. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag. Vandaar dat voor Doesburg het drempelbedrag van €250.000 geldt. In 2019 is dit drempelbedrag in de vier kwartalen overschreden.

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

321 340 275 280

Bedragen x €1.000

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2018

2019

Nog te ontvangen bedragen

€ 1.955.451

€3.009.926.67

Vooruit betaalde bedragen

€ 251.997

€ 1.048.013,22

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

€ 76.327

€103.327,10

Boekwaarde per 31 december

€ 2.283.775 € 4.161.266,99

 

De bedragen inzake voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ad. €103.327 (2018:  €76.327) worden toegelicht in de tabel van derden verkregen middelen onder de overlopende passiva.

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves kunnen worden onderverdeeld in de Algemene reserves en in bestemmingsreserves. Met het nog te bestemmen resultaat over het begrotingsjaar vormen de reserves samen het eigen vermogen van de gemeente. Onderstaand is een totaaloverzicht van de reserves opgenomen. Per reserve is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere (bestemmings)reserve toegelicht.

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2018 2019
Algemene reserve 9.138.329 13.085.158
Bestemmingsreserves 18.155.396 14.051.043
Nog te bestemmen resultaat -53.544 -925.231
Boekwaarde per 31 december 27.240.180 26.210.971
Algemene reserve Saldo 01-01-2019 Bestemming resultaat 2018 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2019
Algemene reserve 9.138.329 -100.544 4.676.602 629.228 13.085.158
Totaal 9.138.329 -100.544 4.676.602 629.228 13.085.158
Bestemmings reserves Saldo 01-01-2019 Bestemming resultaat 2018 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2019
Opleidingen personeel
Arbeidsintegratie 93.031 93.031
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 53.311 5.104 2.686 55.729
GBA audit 18.149 18.149
Kapitaallasten 11.979.849 721.388 355.544 12.345.693
Verkiezingen 35.480 35.480
Gladheidsbestrijding 30.300 30.300
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 40.623 10.000 50.623
Structuur en bestemmingsplannen 1.370 1.370 -0
Openbare verlichting 3.941 88.256 83.941 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 46.225 31.933 78.158
Vervanging speeltoestellen 36.239 407 36.645
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 1.278.191 100.000 578.191 800.000
Reserve decentralisaties 509.000 509.000
Reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen tijdelijk -0 63.600 10.959 52.640
Participatiemiddelen
Exploitatie Riolering 462.520 462.520
Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 2.833.839 2.833.839 0
Overgehevelde middelen 220.000 218.826 220.000 218.826
Reserve Presikhaaf bedrijven 153.000 153.000
Reserve Digitaal Werken 120.588 200.000 113.893 206.696
Inrichtingsplan Sociaal Domein 239.739 108.182 131.557
Rehabilitatie van Wegen 77.219 11.000 66.219
Totaal 18.155.396 0 1.516.733 5.621.086 14.051.043

Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve

Door de raad zijn enkele besluiten genomen, waarbij de dekking plaats vindt vanuit de algemene reserve. Hieronder een overzicht van deze bestemde bedragen:

Verplichtingen ten laste van de algemene reserve Bedrag
Dekking budget Natuur- en Milieu-educatie
(conform amendement bij kadernota 2018, resultaatbestemming 2016)
€ 10.000
Uitvoeringsbudget openbare verlichting Halve Maanweg
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 50.000
Budget De Blauwe Knoop - Financiële bijdrage inzet WRIJ
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 150.000
Budget integraal ontwerp Centrum Beinum
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 60.000
Budget planvoorbereiding sportaccommodaties
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 100.000
Budget bijdrage Stichting Centrum Belang Doesburg
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 50.000
Budget Doesburg energieneutraal 2050 - Uitvoering
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 950.000
Budget bestrijding eikenprocessierups
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 28.000
Budget omgevingswet / omgevingsplannen
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 300.000
Huisvestingsbudget / verbouwing consultatiebureau JGZ
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 8.000
Overheveling naar BR dekking kapitaallasten
(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)
€ 6.000.000

Beleef de linies
(programmabegroting 2020, 2e begr. wijziging 2020)

€ 135.000
Dekking Toekomstvisie
(programmabegroting 2020, 106e begr. wijziging 2020
€ 34.272
Jongeren bij de Politiek
(programmabegroting 2020, 109e begr. wijziging 2020
€ 5.000
Veiligheidscoordinator
(programmabegroting 2020, 112e begr. wijziging 2020
€ 9.000
Totaal bestemde bedragen ten laste van de algemene reserve € 7.889.272

 

Rekening houdend met de reeds bestemde bedragen (verplichtingen) ten laste van de algemene reserve bedraagt deze aan het eind van het begrotingsjaar €5.195.886 (stand per 31-12-2019 van €13.085.158 -/- bestemde bedragen van €7.889.272). Als hierbij, onder voorbehoud, rekening wordt gehouden met de resultaatbestemming 2019 dan zal de algemene reserve aan het begrotingsjaar €4.270.655 bedragen. Er is geen rekening gehouden  met de verwachte resultaten voor de komende jaren.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten;
2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten;
3. Kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt.

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Ultimo 2018 zijn voor alle (belangrijke) door de raad ingestelde voorzieningen actuele beheerplannen beschikbaar.

Onderstaand is een totaaloverzicht van de voorzieningen opgenomen. Per voorziening is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Voorzieningen Saldo 01-01-2019 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2019
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Wachtgeldverplichtingen 476.880 153.023 31.774 598.129
Voorziening onderhoud Turfhaven 20.000 20.461 40.461
Sub-totaal 496.880 0 173.484 31.774 638.590
Ter egalisering van kosten
Wegen 339.425 259.715 75.961 523.179
Onderhoud gemeentegebouwen 73.214 512.585 539.433 46.365
Sub-totaal 412.639 0 772.300 615.394 569.544
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 111.978 111.978
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.564.475 79.641 108.848 1.535.268
Sub-totaal 1.564.475 0 191.619 220.826 1.535.268
Totaal voorzieningen 2.473.993 0 1.137.403 867.994 2.743.402

Vaste schulden

De vaste schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Het verloop van de schulden kan als volgt worden weergegeven. In 2019 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op €0.  De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt daarmee €0.

 

Vaste schulden

Saldo

01-01-2019

Vermeerde-ringen Verminde- ringen

Saldo

31-12-2019

Obligatieleningen € 0 € 0 € 0 € 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 0 € 0 € 0 € 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen € 0 € 0 € 0 € 0
Door derden belegde gelden € 0 € 0 € 0 € 0
Waarborgsommen € 45 € 0 € 0 € 0
Totaal € 45 € 0 € 0 € 0

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar.

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:

  Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2019
Kasgeldleningen € 0 € 0
Banksaldi € 0
€ 0
Overige schulden € 2.832.630
€ 3.117.529
Totaal € 2.832.630
€ 3.117.529

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

  Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2019
Vooruit ontvangen bedragen € 89.656 € 0
Nog te betalen bedragen €1.157.165 € 1.028.537
Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen € 357.369

€ 680.356

Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza € 57.738 €41.229
Fonds Culturele Doeleinden € 125.746 € 125.746
Totaal € 1.787.674 € 1.875.867

 

Van derden verkregen middelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de Van derden verkregen middelen. In het saldo op 31-12-2019 van €103.536 zit een bedrag opgenomen van vooruit betaalde middelen van € 103.327. Deze heeft betrekking op de middelen Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 en ESF Actieve inclusie regio MG. Dit is de reden waarom het saldo van € 103.536 niet direct aansluit met de post overlopende passiva op de balans van 2019.

Onder de vooruitontvangen Van derden verkregen middelen onder de overlopende passiva zijn de subsidies Restauratie en verduurzaming Streekarchief Doesburg ad € 265.599 en Restauratie en verduurzaming Bestuurdersvleugel Stadhuis Doesburg ad € 207.895 verantwoord. Deze subsidies zijn niet opgenomen in onderstaande tabel. Dit is een tweede reden waarom het saldo van € 103.536 niet direct aansluit met deze post onder de overlopende passiva.

Per post van de Van derden verkregen middelen is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van deze posten toegelicht.

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Van derden verkregen middelen Saldo 01-01-2019 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2019
Vrz. GOA 52.793 328.989 213.242 168.540
Vrz KAN versnellingsgelden 253.109 19.414 272.523
Vrz. Brede impuls Combinatiefuncties 51.467 109.520 143.647 17.340
Vrz. Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg -12.474 -12.474
Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 -54.000 243.000 270.000 -81.000
ESF Actieve inclusie regio MG -9.853 -9.853
SPUK gelden 103.495 82.513 20.982
Totaal gelden derden 281.042 0 804.418 981.925 103.536

Waarborgen en garanties

Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag
31-12-2018

Restantbedrag
31-12-2019

Vitens

€ 1.109.039 100 € 62.404 € 62.504
Stichting Attent Zorggroep € 1.719.754 100 € 593.973 € 510.938
Stichting van Weldadigheid € 2.700.000 100 € 2.430.000 € 2.295.000
Totaal € 5.528.793   € 3.086.377 € 2.868.442