Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inhoud

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Algemene verwijzing naar de toelichting bij de programma's

Hoewel de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma en op taakveldniveau onderdeel is van de jaarrekening 2019, is deze toelichting uit oogpunt van efficiency opgenomen bij de programma's in het jaarverslag van 2019. Deze toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 van de gemeente Doesburg treft u dan ook bij de programma's in het jaarverslag aan en wordt geacht ook onderdeel te zijn van deze jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd.

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele begrotingsafwijkingen

In onderstaande tabel zijn de als incidentele kwalificerende afwijkingen (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019) weergegeven. Dit conform de daarvoor geldende richtlijnen van de commissie BBV. Dit laat het volgende beeld zien:

Prog.

Taakveld Toelichting V/N Begroot Werkelijk
90 0.8  Overige baten en lasten

Vrijval van een deel van de verliesvoorziening grondexploitatie Beinum West
Om het verlies op de grondexploitatie Beinum West te kunnen dragen is per eind 2019 een verliesvoorziening  van €36.000 nodig. Aangezien er begin 2019 €100.000 verlies was voorzien, is er in begrotingsjaar 2019 €64.000 vrijgevallen ten guste van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. Zie daartoe het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het jaarverslag.

V € 0 € 64.000
90 0.9 Vennootschapsbelasting

Afwikkeling 2019 en voorgaande jaren inzake vennootschapsbelasting grondexploitatie Beinum West
Er zijn relatief veel kavels verkocht in de grondexploitatie Beinum West. Over deze grondexploitatie is de gemeente verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen. Deze post is inclusief de afwikkeling over voorgaande jaren en komt te laste van taakveld 0.9 Overige baten en lasten. Zie daartoe het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het jaarverslag.

N € 0 € 91.000
           
    Totaal incidentele nadeel N   € 91.000
    Totaal incidentele voordeel V   € 64.000

 

V = Voordeel
N = Nadeel