Meer
Publicatiedatum: 26-06-2020

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het is een rare tijd, de uitbraak van COVID-19 (Corona-crisis) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de (landelijke en lokale) maatregelen. En ook naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van de noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor hebben we de nodige maatregelen genomen.

Desondanks gaan veel werkzaamheden “gewoon” door. We proberen met alle middelen de dienstverlening te waarborgen en de stad schoon heel en veilig te houden. Economisch en maatschappelijk zullen we alle zeilen bij moeten zetten om onze mooie stad leefbaar, gezond en welvarend te houden. Daarom is het goed om ook te kijken hoe we in het verleden gepresteerd hebben.

Voor u liggen dan ook de jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) van de gemeente Doesburg. De Corona-crisis heeft feitelijk geen invloed gehad op de cijfers over 2019. Wel heeft e.e.a. invloed gehad op de manier waarop deze jaarstukken tot stand zijn gekomen. Deze zijn veelal vanuit huis werkend opgesteld. In de praktijk was dat vaak onwennig (hele andere manier van werken) en soms onhandig (afstemming was minder praktisch). Maar met name door het inzetten van ICT-middelen zijn we erin geslaagd u ook deze jaarstukken van dit college aan te bieden. In de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag 2019 en in de Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen in de jaarrekening 2019 wordt nader ingegaan op de Corona-crisis.

Het vertrekpunt van het beleid voor het college was het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze stad.

Op basis van het coalitieakkoord zijn de volgende vijf programma's geformuleerd:

Bestuur en Veiligheid in Doesburg
Leefbaar en duurzaam Doesburg
Wonen, werken en recreëren in Doesburg
Zorg in Doesburg
Algemene dienst en financiën

Per programma beschrijven we wat we in begrotingsjaar 2019 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. Ondanks de grote uitdagingen waar wij als gemeente voor staan, zijn wij verheugd dat het rekeningsresultaat 2019 aansluit bij de bij in najaarsnota 2019 afgegeven verwachtingen. We vertrouwen er dan ook op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2019 ingezette beleid en van de aangewende middelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg,

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs