Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Inleiding

Voor u ligt de digitale versie van de kadernota 2018. In deze kadernota zijn de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld, zoals deze worden gehanteerd bij de totstandkoming van de programmabegroting 2018. Daarnaast is een uiteenzetting van het (meerjarig) financieel perspectief opgenomen. In het financieel perspectief is de meicirculaire 2017 verwerkt en ook de financiële effecten van de in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2017 aangenomen amendementen en motie.

Bij de jaarrekening 2016 is besloten het restant resultaat van € 1.299.800 te betrekken bij de integrale afweging van deze kadernota. In deze kadernota is een overzicht met voorstellen voor de bestemming van dit resultaat gepresenteerd.