Meer
Publicatiedatum: 29-06-2017

Inhoud

Resultaatbestemming 2016

Inhoud

Resultaatbestemming 2016

De Jaarrekening 2016 is gesloten met een positief saldo van € 1.698.327.

 

Bij deze Jaarrekening is het volgende voorstel gedaan voor resultaatbestemming:

  • € 319.483 voor afrekening Sociaal Domein 2015.
  • €   79.044 voor dekking aanleg Fietspad Den Helder.
  • Het restant van € 1.299.800 te betrekken bij de integrale afweging  bij de Kadernota 2018.

 Het voorstel is het restant van € 1.299.800 als volgt te bestemmen:

 

Onderwerp

Bedrag

Toelichting

 

 

 

Programma 4.

 

 

Integrale Kind Centra (IKC)

€ 581.500

In de commissievergadering van 9 mei 2017 is door de verantwoordelijk wethouder aangegeven dat een aanbesteding m.b.t. het realiseren van het IKC - en verduurzaming van de Anne Frank is teruggetrokken in verband met budgettekort. Dit tekort was mede ontstaan door een overschrijding bij de realisatie van IKC de Wetelaar en een te hoog ambitieniveau bij IKC Anne Frank. De raad heeft tijdens de vergadering van 23 mei 2017 de ambitie uitgesproken om het IKC in volle omvang te realiseren. De wethouder zou binnen het Sociaal Domein een financiële oplossing moeten zoeken om het IKC te realiseren.

 

In de jaarrekening 2016 heeft Programma 4, zorg in Doesburg, een resultaat behaald van € 901.000,-.  Hiervan is het voorstel om  € 319.483, - te reserveren voor de afrekening 2015. Het resterende bedrag is € 581.517,-.

Programma 5.

Ophogen budget vervanging ziekte

€ 200.000

Het budget voor vervanging van personeel in verband met (langdurig) ziekteverzuim bedraagt in 2017 € 146.042. Dit is ongeveer 2,2% van onze loonsom (excl. bestuur). Gelet op een realistisch ziekteverzuimpercentage van 6,5%, waarvan 3,5% langdurig is dit budget volstrekt ontoereikend. De feitelijke situatie nu is dat het beschikbare budget voor 2017 ultimo mei al volledig is ingezet. Om ook gedurende de rest van het jaar te kunnen voorzien in vervanging van (langdurig) zieke medewerkers, stellen wij u voor het budget 2017 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2016 met € 200.000 aan te vullen. Overigens wordt vermeld dat het resultaat van de jaarrekening 2016 voor ongeveer € 233.000 is ontstaan uit een voordeel op de salarislasten.

Amendementen en motie

   

Compenseer de OZB

€ 200.000

 

Natuur- en milieu educatie

€ 30.000  

Breng de democratie goed in beeld

€ 15.000

 

Betrekken jongeren bij de politiek

€ 10.000

 

Algemene reserve

€ 263.300

Het restant blijft ten gunste komen van de algemene reserve.

Totaal

€ 1.299.800