Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2020. In deze kadernota worden o.a. de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld, zoals deze worden gehanteerd bij de totstandkoming van de programmabegroting 2020-2023. Daarnaast krijgt u ook het (meerjarig) financieel perspectief gepresenteerd. In het financieel perspectief is - in afwachting van de uitkomsten van de meicirculaire 2019 - de septembercirculaire 2018 verwerkt.