Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

 

We bieden u de najaarsnota 2017 aan. Dit is de laatste najaarsnota van dit college.

Vier jaar geleden zijn we met ons collegeprogramma “Stroomopwaarts” begonnen en hebben ingezet op diverse speerpunten. Om er een aantal te noemen: de omwenteling in het sociaal domein, het versterken van de economische en toeristische positie van Doesburg, het verder ontwikkelen van projecten uit de Meerjaren Investerings Agenda (MIA).

De komende jaren wordt er volop doorgewerkt aan de in gang gezette projecten en trajecten en houden we een positief saldo op onze begroting. In vergelijking met vier jaar geleden staat Doesburg er beter voor en zijn we ook in staat gebleken om invulling te geven aan veel verbeteringen in de stad. 

Er is door iedereen hard gewerkt aan het realiseren van de door u gestelde doelen. Veel doelstellingen zijn gehaald. Voor enkele zaken die doorlopen naar volgend jaar vragen wij u om een deel van het budget mee te nemen naar 2018. Al met al zijn we van mening dat wij u een mooie najaarsnota aan kunnen bieden, niet alleen op papier, maar ook digitaal via de “begrotingsapp”.

Zoals uit de begroting 2018 blijkt, zijn we financieel gezond en zijn optimistisch over de komende jaren.

 In deze najaarsnota informeren wij u over de realisatie van de lopende begroting en de mogelijke doorwerking daarvan in volgende jaren. Daarbij wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat bij de jaarrekening 2017. In de programma’s wordt gerapporteerd over uitvoering en afwijking op beleid en financiën.

Bij het opstellen van deze najaarsnota is rekening gehouden met de informatie die op dat moment voorhanden was. De septembercirculaire is volledig financieel verwerkt in deze najaarsnota. Echter, de wereld om ons heen draait door. Inmiddels is op 10 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” vastgesteld. De economie groeit, de werkgelegenheid trekt aan, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën zijn weer op orde. De  gevolgen van het regeerakkoord hebben wij niet meer kunnen verwerken in deze najaarsnota. De decembercirculaire zal waarschijnlijk meer concrete informatie gaan geven omtrent de ontwikkelingen in de toekomst.

 

Het college van B&W van Doesburg.