Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Beslispunten en besluit

Inhoud

Beslispunten en besluit

 

In deze najaarsnota zitten een aantal expliciete beslispunten voor de Raad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

 

Nieuwe reserve(s):

  •  In deze najaarsnota worden geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen.

 

Reserve mutatie(s):

  • In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een bedrag over te hevelen van 2017 naar 2018. Gevraagd wordt om deze middelen te doteren aan de bestemmingsreserve "overgehevelde middelen" en hetzelfde bedrag in 2018 weer te onttrekken.
    De overhevelingen betreffen: Economische ontwikkeling, uitnutting recreatieve functie IJsselkade (€ 8.000); project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (€ 30.000);  restant middelen  veranderteam IBOR  (€25.000); restant van de innovatie middelen Wmo lokaal (€ 19.700); restant middelen Ouderenwerk en inloop (€ 9.000); restant middelen Sociaal team voor de inrichting Voorportaal (€ 18.000); overhevelen van een deel van Klijnsma-gelden voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas (€ 35.000); restant middelen asielinstroom voor spreekuur en begeleiding van vluchtelingen (€ 30.000); restant middelen indicatie advies overhevelen naar 2018 voor (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice (€ 12.500).
  • In deze najaarsnota wordt voorgesteld om € 43.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve "Arbeidsintegratie". Deze middelen dienen ter dekking van de extra kosten voor inhuur personeel van derden: sociaal domein (Programma 5; taakveld 0.4).

 

Nieuwe voorziening(en):

  • In deze najaarsnota worden geen voorstellen gedaan om nieuwe voorzieningen in te stellen. 

 

Overige beslispunten:

  • Wij stellen u voor de in 2017 niet benutte middelen voor de voorbereiding van de Meerjaren Investerings Agenda (MIA) te mogen overhevelen naar 2018.

 

Besluit:

Wij stellen u voor de Najaarsnota 2017, de bijbehorende wijziging van de begroting 2017 en de wijziging van de programmabegroting 2018-2021 conform ons ontwerp vast te stellen.