Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Financiële positie en recapitulatie

Inhoud

Financiële positie en recapitulatie

Totaaloverzicht van de bijstellingen zoals deze zijn opgenomen in deze najaarsnota. De onderbouwing van de mutaties zijn vermeld bij de overeenkomstige programma's / taakvelden. Een positief gepresenteerd bedrag betekent een voordeel, negatieve bedragen betekenen een nadeel voor de begroting.

 (PR = programma; TV = Taakveld; IU = Inkomst / uitgaaf).

(Bedragen x € 1.000)

 

Meerjarig overzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
01 0.1 Bestuur Kosten accountant U -7 0 0 0
Raadscommissies U 6 0 0 0
College van B&W U -40 0 0 0
0.2 Burgerzaken Reisdocumenten I 15 0 0 0
U -15 0 0 0
Rijbewijzen I 19 0 0 0
U -5 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne I -21 -21 -21 -21
Regionale brandweer I 53 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening I -1 0 0 0
Totaal 01 4 -21 -21 -21
02 0.63 Parkeerbelasting Parkeerheffingen I -18 -18 -18 -18
2.1 Verkeer en vervoer Algemene beheerskosten wegen I -13 -13 -13 -13
Kabels en leidingen I 20 20 20 20
U -4 0 0 0
Verkeersmaatregelingen U -2 -2 -2 -2
2.2 Parkeren Parkeervoorzieningen U 0 1 1 1
2.3 Recreatieve havens Exploitatie passantenhaven I 19 19 19 19
U -8 -20 -20 -20
5.2 Sportaccommodaties Sportaccomodatie Looiersweg U -4 -4 -4 -4
5.4 Musea Streekarchivariaat (historisch archief) U -13 -13 -13 -13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algemene natuurbescherming U -8 0 0 0
Boombeheer U -25 -35 0 0
Openbaar groen U -55 -55 0 0
7.3 Afval Huishoudelijk afval overige uitgaven U -22 -2 -2 -2
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst U -10 -10 -10 -10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Beheer begraafplaats U -6 -4 -4 -4
Totaal 02 -147 -135 -45 -45
03 3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch stimuleringsbeleid U 8 -8 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Logistiek Ecopark IJsselvallei U 30 -30 0 0
3.4 Economische promotie Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen I 5 0 0 0
U -21 -21 -21 -21
Internationale Hanzedagen U -3 -3 -3 -3
8.3 Wonen en bouwen Bouw- woning- en welstandstoezicht (baten) I -75 -69 -69 -69
Kapverordening U -1 0 0 0
Veranderteam IBOR integraal beheer openbare ruimte U 25 -25 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvencontacten en voorlichting U -3 -3 -3 -3
Totaal 03 -34 -158 -95 -95
04 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvesting BO De Horizon-Ooi I -4 -4 -4 -4
Huisvesting BO De Horizon-stad I 0 -19 -19 -19
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Peuterspeelzaal Hummelhuus U 16 0 0 0
Peuterspeelzaal Kom pas kijken U 6 0 0 0
Peuterspeelzaalwerk U 66 0 0 0
Passend Onderwijs U 8 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Innovatie middelen Wmo lokaal en regionaal U 20 -20 0 0
Jongerencentrum 0313 U -40 -40 -40 -40
Ouderenwerk en inloop U 9 -9 0 0
WMO Algemene voorzieningen U 55 0 0 0
6.2 Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) U -4 0 0 0
WMO Sociaal team (NIEUW) U 18 -18 0 0
6.3 Inkomensregelingen Armoedebeleid U 35 -35 0 0
Bijzondere bijstand U -120 0 0 0
6.4 Begeleide participatie Werkvoorzieningsschappen U -100 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie Vluchtelingen (taakstelling) U 30 -30 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WMO Indicatie advies U 13 -13 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO Begeleiding U 4 29 33 47
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Individuele voorzieningen Jeugd (NIEUW) U 2 21 10 14
Noodfonds sociaal domein (NIEUW) U 101 0 0 0
7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel U 10 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg (EKD) U 3 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg uniform deel U 5 0 0 0
Drugspreventie U 2 0 0 0
Totaal 04 134 -137 -19 -2
05 0.4 Overhead Cluster THU Tractiemiddelen U -8 0 0 0
Kapitaallasten U 161 0 0 0
Verzekeringen I 15 0 0 0
Algemene voorlichting gemeente U -4 0 0 0
Automatisering U 0 -55 -55 -55
Personeel van derden: Sociaal Domein U -43 0 0 0
0.5 Treasury Beleggingen I 39 0 0 0
Totaal 05 160 -55 -55 -55
90 0.8 Overige baten en lasten Algemene stelposten taakstelling begroting U 31 0 0 0
0.10 Mutaties reserves Reserve mutaties I 43 187 0 0
U -187 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering: gemeentefonds I 57 -15 -39 -73
Totaal 90 -56 172 -39 -73
Eindtotaal 61 -334 -275 -291