Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

De najaarsnota heeft 2 belangrijke functies:

  • De stand van zaken weergeven van de voor 2017 vastgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen;
  • Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende dienstjaar en de programmabegroting.

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

Een formeel  saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.

Een materieel  saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.

 

Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

 

De gegevens over 2017 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2017. De jaarschijven 2018 tot en met 2020 zijn gebaseerd op de programmabegroting  2018.

 

Formeel saldo najaarsnota 2017

 

Formeel saldo najaarsnota 2017 2018 2019 2020
Stand najaarsnota 2016 169      
Raadsbesluiten genomen na de najaarsnota 2016        
  • Vaststelling krediet zonnepanelen
1      
         
 Formeel saldo (primitieve) begroting 2018-2021   -828 -67 80
         
Formeel saldo tot de najaarsnota 2016 170 -828 -67 80
Totaal mutaties najaarsnota 2017 61 -334 -275 -291
Formeel saldo 231 -1.162 -342 -211

 (Bedragen x € 1.000)

 

Materieel saldo najaarsnota 2017

 

 Materieel saldo najaarsnota 2017 2017  2018 2019 2020
 Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2017 -43  155 121 133
 Materiele mutaties najaarsnota 2017 -276 -244 -275 -291
 Materieel saldo -319 -89 -154 -158

( Bedragen x € 1.000)

  

 

  

Algemene reserve

 

Algemene reserve 2017 2018 2019 2020
Stand algemene reserve najaarsnota 2017 (per 31 december) 8.624  8.309 8.204  8.194 

(Bedragen x € 1.000)