Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Inleiding

Op 20 oktober 2016  heeft de Raad de Programmabegroting 2017 voortvloeiend uit het collegeakkoord "Stroomopwaarts", vastgesteld. Deze programmabegroting bevat o.a. een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de Raad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene  dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma’s:

 

1.     Bestuur en Veiligheid in Doesburg

2.     Buitenruimte van Doesburg

3.     Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

4.     Zorg in Doesburg

5.     Algemene dienst en financiën

 

Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie ‘W–vragen’:

 

 • Wat willen we met het betreffende programma bereiken?
  Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”. 
 • Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?
  Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.  
 • Wat mag het kosten?
  Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

   

  De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds omtrent de uitvoering van de programmabegroting namelijk via de najaarsnota in oktober. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats middels de jaarrekening en het jaarverslag.

  Via de najaarsnota kunnen geen nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie O regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).


  In deze najaarsnota wordt per programma o.a. ingegaan op:

 • De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2017 en de daaraan gekoppelde maatregelen;
 • De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven en de belangrijkste zijn voorzien van een toelichting.

 

De stand van zaken (kwaliteit en tijd) m.b.t. de doelstellingen en de bijbehorende maatregelen is geduid met een kleurindicator:

 • Grijs: de activiteit/het project is nog niet gestart.
 • Groen: de activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
 • Oranje: er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
 • Rood: er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.