Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.10 Mutaties reserves 5.698 0 5.698 187
0.61 OZB woningen 125 131 -5 0
0.62 OZB niet-woningen 39 22 17 0
0.64 Belastingen Overig 106 104 2 0
0.8 Overige baten en lasten -97 37 -135 -31
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0
Totaal lasten 5.870 294 5.577 156
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.10 Mutaties reserves 7.803 0 7.803 43
0.61 OZB woningen 1.536 1.569 -33 0
0.62 OZB niet-woningen 427 422 5 0
0.64 Belastingen Overig 154 629 -476 0
0.8 Overige baten en lasten 0 2 -2 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.564 16.111 2.452 57
Totaal baten 28.484 18.734 9.749 100
Resultaat 22.613 18.441 4.173 -56

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
90 0.8 Overige baten en lasten Algemene stelposten taakstelling begroting U 31 0 0 0
0.10 Mutaties reserves Reserve mutaties I 43 187 0 0
U -187 0 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering: gemeentefonds I 57 -15 -39 -73
Totaal 90 -56 172 -39 -73

Toelichting op budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

 

Lasten:

 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves  N 156.000

Mutatie reserves N 187.000: In deze najaarsnota wordt voorgesteld om een aantal bedragen over te hevelen van 2017 naar 2018. Gevraagd wordt om deze middelen te doteren aan de bestemmingsreserve "overgehevelde middelen" en hetzelfde bedrag in 2018 weer te onttrekken.

  • De overhevelingen betreffen: Economische ontwikkeling, uitnutting recreatieve functie IJsselkade (€ 8.000); project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (€ 30.000);  middelen t.b.v. veranderagenda IBOR (€ 25.000); restant van de innovatie middelen Wmo lokaal (€ 19.700); restant middelen Ouderenwerk en inloop (€ 9.000); restant middelen Sociaal team voor de inrichting Voorportaal (€ 18.000); overhevelen van een deel van Klijnsma-gelden voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas (€ 35.000); restant middelen asielinstroom voor spreekuur en begeleiding van vluchtelingen (€ 30.000); restant middelen indicatie advies voor (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice (€ 12.500). Totaal wordt voor een bedrag van € 187.200 overgeheveld.

Mutatie reserves  V 43.000: Ter dekking van de uitgaven voor inhuur op het gebied van uitstroom en toeleiden naar werk wordt een onttrekking voorgesteld uit de bestemmingsreserve Arbeidsintegratie (zie programma 5, taakveld 0.4 overhead). Gevraagd wordt een onttrekking van € 43.000.

 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten  V 31.000

Algemene stelposten  V 31.000: In de begroting 2017 is een bezuinigingsvoorstel opgenomen van 10% op alle beïnvloedbare budgetten. Een deel van deze taakstelling is geboekt op een stelpost. Hiervoor is gekozen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. Indien de bezuiniging maar deels haalbaar was gebleken kon worden teruggevallen op deze stelpost. Op dit moment wordt voorgesteld om de opgenomen stelpost voor 2017 te laten vervallen. Dit betekent een incidenteel voordeel van afgerond € 31.000.

 

 

Baten:

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering  V 56.866

Algemene uitkering  V 56.866. De financiële effecten van de meicirculaire 2017 zijn meegenomen in de Kadernota 2018 voor de jaren 2018-2021. Alleen het effect van de meicirculaire op 2017 kan nu pas worden meegenomen. Het effect van de meicirculaire op het boekjaar 2017 bedroeg  € 128.128.

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2017 zijn meegenomen in deze najaarsnota.  Het effect voor 2017 bedraagt  -/- € 71.272.  Inclusief de bijstelling als gevolg van de meicirculaire kan de algemene uitkering voor 2017 met  € 56.866 worden verhoogd.
Het structureel effect voor de meerjarenbegroting 2018 en verder ziet er als volgt uit:
2018: - 15.257
2019: - 39.337
2020: - 72.937
Deze nadelige effecten op de AU ontstaan voornamelijk door accresontwikkeling en neerwaartse bijstellingen van de decentralisatiemiddelen.