Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

De veiligheidsmonitor loopt nu.

1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

Daarbij zal intergemeentelijke samenwerking nog meer in beeld komen.

G

Er loopt een organisatie ontwikkeltraject gericht op resultaatgericht werken en flexibiliteit van werken.

1.3 We geven uitvoering aan het communicatieplan en realiseren een verdere professionalisering van de communicatie.

G

Doelgroepen communicatie in ingericht en in uitvoering. 

Er is een senior communicatie medewerker Nieuw communicatiebeleid is in de maak en komt in Q3.

1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

O

Er is geen verordening burger[participatie. Ondanks dat zijn er veel burgerinitiatieven (evenementen en dergelijke) waar de gemeente medewerking aan geeft.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Bestuursrapportage veiligheid en handhaving (2015-2017 e.v.);
  • Uitvoering van het communicatiebeleidsplan (2015-2017 e.v.).

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.1 Bestuur 649 509 140 41
0.2 Burgerzaken 278 296 -17 20
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 763 757 6 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 410 384 26 0
Totaal lasten 2.101 1.946 155 61
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.1 Bestuur 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 177 210 -34 34
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 28 62 -34 32
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 4 6 -1
Totaal baten 214 276 -62 65
Resultaat -1.886 -1.670 -217 4

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
01 0.1 Bestuur Kosten accountant U -7 0 0 0
Raadscommissies U 6 0 0 0
College van B&W U -40 0 0 0
0.2 Burgerzaken Reisdocumenten I 15 0 0 0
U -15 0 0 0
Rijbewijzen I 19 0 0 0
U -5 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne I -21 -21 -21 -21
Regionale brandweer I 53 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening I -1 0 0 0
Totaal 01 4 -21 -21 -21

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot  budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 0.1:  Bestuur N 39.600 (incidenteel) Wij hebben een beleggingsverzekering Appa plan afgesloten bij Loyalis.
Er is nu bericht van Loyalis, dat er een hiaat is tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed(het pensioen dat aan de wethouders is toegezegd) vanwege slecht rendement.
 We moeten een bedrag van € 49.737  bijstorten.

Taakveld 0.2:  Burgerzaken N 15.000 (incidenteel) Er zijn meer reisdocumenten verkocht.  Dit resulteert in een hogere legesafdracht aan het Rijk. (zie in relatie hiermee ook de baten op taakveld 0.2)

 

Baten:

Taakveld 0.2 Burgerzaken: V 19.000  (incidenteel) Meeropbrengst rijbewijzen en V 15.000 (incidenteel) Meer opbrengst verkochte reisdocumenten. Het is de vijf jaars cyclus met extra aanvragen.  Meer aanvragen leiden ook tot meer kosten. Staat in directe relatie met Rijksafdracht (zie ook legesafdracht aan het rijk)

Taakveld 1.1  Crisisbeheersing en brandweer V 52.700 (incidenteel) betreft een incidenteel voordeel met betrekking tot de VGGM afrekeningen. N 21.000 (structureel) Politiepost Doesburg huurt de lokatie voor 5.000 euro per jaar waardoor we € 21.000 aan huuropbrengsten mislopen. Deze huuropbrengsten stonden nog meerjarig begroot.