Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.

2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

G

Een natuurbeleidsplan wordt in het 4e kwartaal 2017 opgeleverd.

2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

G

We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.

2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

G

Het onderzoek naar sportaccommodaties loopt

2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

G

Een routekaart voor een energieneutraal Doesburg is gemaakt en wordt ter vaststelling aan geboden aan de raad.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;

  • Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;

  • De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;

  • Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

     

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 1.089 873 215 6
2.2 Parkeren 95 89 6 0
2.3 Recreatieve havens 52 52 0 8
2.4 Economische havens en waterwegen 0 1 -1 0
2.5 Openbaar vervoer 2 2 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 195 165 30 0
5.2 Sportaccommodaties 631 568 63 4
5.4 Musea 130 143 -13 13
5.5 Cultureel erfgoed 401 391 10 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 772 736 36 88
7.2 Riolering 594 512 83 0
7.3 Afval 1.001 709 292 22
7.4 Milieubeheer 305 198 107 10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 98 100 -3 6
Totaal lasten 5.366 4.540 826 156
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.63 Parkeerbelasting 409 305 104 -18
2.1 Verkeer en vervoer 73 39 34 7
2.2 Parkeren 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 41 68 -27 19
2.4 Economische havens en waterwegen 6 0 6 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 8 12 -4 0
5.2 Sportaccommodaties 121 41 80 0
5.4 Musea 24 21 3 0
5.5 Cultureel erfgoed 9 29 -20 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 0 5 0
7.2 Riolering 1.056 718 338 0
7.3 Afval 1.289 833 456 0
7.4 Milieubeheer 0 8 -8 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 62 67 -5 0
Totaal baten 3.103 2.140 963 9
Resultaat -2.263 -2.400 137 -147

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
02 0.63 Parkeerbelasting Parkeerheffingen I -18 -18 -18 -18
2.1 Verkeer en vervoer Algemene beheerskosten wegen I -13 -13 -13 -13
Kabels en leidingen I 20 20 20 20
U -4 0 0 0
Verkeersmaatregelingen U -2 -2 -2 -2
2.2 Parkeren Parkeervoorzieningen U 0 1 1 1
2.3 Recreatieve havens Exploitatie passantenhaven I 19 19 19 19
U -8 -20 -20 -20
5.2 Sportaccommodaties Sportaccomodatie Looiersweg U -4 -4 -4 -4
5.4 Musea Streekarchivariaat (historisch archief) U -13 -13 -13 -13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Algemene natuurbescherming U -8 0 0 0
Boombeheer U -25 -35 0 0
Openbaar groen U -55 -55 0 0
7.3 Afval Huishoudelijk afval overige uitgaven U -22 -2 -2 -2
7.4 Milieubeheer Omgevingsdienst U -10 -10 -10 -10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Beheer begraafplaats U -6 -4 -4 -4
Totaal 02 -147 -135 -45 -45

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 6.000 diverse kleine verhogingen:

  • N 3.500  (incidenteel) Kabels en leidingen, aanvullende kosten voor breedband aanleg.
  • N 2.100 (structureel) voor verkeersborden

Taakveld 5.4 Musea N 13.000 (structureel) De bijdrage van de gemeente Doesburg in het kader van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is structureel verhoogd. op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting 2017.

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen N 88.000

Boombeheer N 25.000: De gemeente Doesburg onderhoud planmatig haar bomen. Dit is uitbesteed op basis van een meerjarig bestek. Het afgelopen jaar zijn er erg veel klachten binnen gekomen over overlast van gemeentelijke bomen en wortelopdruk in het straatwerk. Dit heeft geleid tot veel meer inzet op het bestek "Boombeheer".  Voor 2017 betekent dit een verhoging van het budget met N € 25.000 en voor het jaar 2018  N € 35.000 Het bedrag wordt ingezet voor het oplossen van wortelopdruk in verharding. Voor het benodigde budget voor de jaren 2019 en verder komen wij bij u terug bij de behandeling van de kadernota 2019.

Openbaar groen N 55.000 (2017 en 2018): Het onderhoud aan groen, verharding d.m.v. vegen en onkruidbestrijding is belegd bij Circulus Berkel.  Het geraamde bedrag is te laag gebleken, door:

• de doorgevoerde bezuiniging in 2016;

• dat niet alle maatregelen de gewenste besparing hebben gebracht;

• door hogere kosten als gevolg van achterblijvende inzet van participanten.

Het budget van € 55.000 is niet alleen benodigd voor het jaar 2017. Vanwege areaal uitbereiding op Den Helder en Hoge Linie is vanaf 2018 ook aanvullend beheerbudget nodig. Voor het benodigde budget voor de jaren 2019 en verder komen wij bij u terug bij de behandeling van de kadernota 2019.

Algemene natuurbescherming N 7.500 (incidenteel) Er moet dit jaar een nieuw roekenbeschermingsplan worden opgesteld voor de periode 2018-2022. Dit leidt dit jaar tot extra uitgaven.

 

Taakveld 7.3 Afval N 20.000 (incidenteel) op Huishoudelijk afval overige uitgaven. De extra kosten zijn toe te schrijven aan de huur van een vrachtwagen en kraan. Onze eigen vrachtwagen en kraan waren defect en daarom moest er worden ingehuurd. De vrachtwagen wordt op dit moment weer ingezet maar de huur van de kraan vindt nog steeds plaats. De verlate oplevering van de stadswerf op Den Helder heeft  ook tot extra huurkosten geleid.

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer N 10.000 (structureel) op de Omgevingsdienst. Voor verschillende projecten zijn er aanvullende rapportages ter beoordeling aan de Omgevingsdienst voorgelegd en is er ook verschillende keren om advies gevraagd. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan adviseren en beoordeling inzake het evenementenbeleid en de ontwikkelingen rond Rotra en Ubbink.

Op basis van de handhavingsstrategie en risicoanalyse zoals die ook door de raad is vastgesteld hadden we dit jaar veel meer milieucontroles moeten uitvoeren bij inrichtingen, bij bodemmeldingen en bij geluidsmeldingen. Op basis daarvan zouden we ± € 50.000 extra nodig hebben gehad in 2017. Omwille van het beschikbare budget hebben we verschillende taken geschrapt.  Op basis van het(concept) werkprogramma met de ODRA voor 2018 zouden we een extra budget nodig hebben van € 70.000. Vooralsnog gaan we hierin schrappen om in 2018 te bezien wat het structureel benodigde budget voor de komende jaren moet worden. Bij de kadernota 2019 komen we hier op terug.

 

Baten:

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting  N 17.500 totaal

N 13.000 (structureel) Opbrengst fiscalering parkeerboetes bij parkeerheffingen. De inkomsten uit de naheffingsaanslagen bedroegen in het eerst half jaar € 23.500. Vooralsnog wordt voor het tweede half jaar een bedrag van vergelijkbare omvang verwacht. Dit is in totaal minder dan de structureel begrote inkomsten van € 60.000 gaan daarmee niet gehaald worden.

Daarnaast een verlaging van de begrote  inkomsten op N 4.500 (structureel) voor secretarieleges

 

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer V 7.000 totaal

N 12.500 (structureel) Het bedrag dat hier onjuist is begroot aan opbrengsten betreft Kabels en leidingen - leges. Hiervoor is een apart grootboek voor Kabels en leidingen, Secretarieleges, dit budget dient te worden gecorrigeerd.

V 9.600 (structureel) Kabels en leidingen, secretarieleges. In de afgelopen jaren is er gemiddeld ca. 20 maal een aanvraag instemmingsbesluit (a € 480) ingediend. Als dit in 2017 ook het geval is, dan zullen de inkomsten ca € 9.600 bedragen. Opgemerkt wordt wel dat het aantal aanvragen instemmingsbesluit nogal fluctueert. Hiervoor was niets begroot va 2017.

V 9.900 (structureel) Op Kabels en leidingen, vergoeding degeneratiekosten worden de kosten in rekening gebracht bij degenen die graafwerkzaamheden verrichten in Doesburg. Deze inkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de gegraven lengte. Derhalve fluctueren deze inkomsten nogal. Voor de najaarsnota wordt ervan uitgegaan dat het bedrag van het tweede halfjaar ongeveer gelijk is aan die van het eerste half jaar. Hiervoor was slechts € 100 begroot va 2017.

 

Taakveld 2.3 Recreatieve Havens V 19.000

N 6.500 (structureel) inkomsten overige goederen en diensten. De hier bedoelde in te kopen diensten betreffen de levering van elektra, (warm) water en passe-partout-kaarten voor haven, voorzieningengebouw en de afgifte van huishoudelijk afval. Vorig jaar bedroegen de inkomsten € 9.600. Dit jaar verwachten wij hier circa € 12.000 aan inkomsten. Het begrote bedrag aan inkomsten van 18.500 dient daarom naar beneden te worden bijgesteld.

 

V 25.800 (structureel) De opbrengst aan haven- lig- en kadegelden zullen dit jaar rond € 48.000 liggen (dit is inclusief BTW en inclusief Toeristenbelasting). Vorig jaar bedroegen de inkomsten € 40.030. Het begrote bedrag aan inkomsten van € 22.100 kan hierdoor structureel worden verhoogd.