Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Linies.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken.

G

Middels het uitvoeren van onder meer de maatregelen herinrichten binnenstad en herinrichten centrum Beinum  geven we invulling aan dit programmadoel.

3.2 We willen de promotie van onze stad verbeteren.

G

We geven uitvoering aan ons toeristisch marketingplan.

3.3 We willen in samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een nieuwe ruimtelijke structuurvisie ontwikkelen.

G

De nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie is in 2016 vastgesteld.

3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

G

Zie de projecten Beinum-west en Koppelweg.

3.5 We willen de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum revitaliseren.

G

De revitalisatie van bedrijventerrein Verhuellweg wordt dit jaar opgeleverd. Gestart is met de revitalisatie bedrijventerrein Beinum.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;

  • Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;

  • De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;

  • Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
3.1 Economische ontwikkeling 191 174 17 -8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 95 23 72 -30
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 25 -2 3
3.4 Economische promotie 224 195 29 24
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 309 31 277 0
5.6 Media 307 299 8 0
8.1 Ruimtelijke ordening 76 60 16 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 37 -33 0
8.3 Wonen en bouwen 369 517 -148 -25
Totaal lasten 1.598 1.360 237 -36
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 5 8 0
3.4 Economische promotie 269 219 50 5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 445 398 47 0
5.6 Media 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1 40 -39 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 1 3 0
8.3 Wonen en bouwen 228 129 99 -75
Totaal baten 960 791 169 -70
Resultaat -637 -569 -68 -34

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
03 3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch stimuleringsbeleid U 8 -8 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Logistiek Ecopark IJsselvallei U 30 -30 0 0
3.4 Economische promotie Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen I 5 0 0 0
U -21 -21 -21 -21
Internationale Hanzedagen U -3 -3 -3 -3
8.3 Wonen en bouwen Bouw- woning- en welstandstoezicht (baten) I -75 -69 -69 -69
Kapverordening U -1 0 0 0
Veranderteam IBOR integraal beheer openbare ruimte U 25 -25 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvencontacten en voorlichting U -3 -3 -3 -3
Totaal 03 -34 -158 -95 -95

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling V 8.000 (incidenteel).

Vanwege gewijzigde planning verwachten we in 2018 projecten die bijdragen aan het beter uitnutten van de recreatieve functie van de IJsselkade. Hiervoor vragen we om eenmalig € 8.000 door te schuiven naar 2018.

 

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  V 30.000 (incidenteel).

Voor het project Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg is voor 3 jaar een totaalbudget van € 285.000  beschikbaar gesteld. Dit resulteert in een bedrag van € 95.000 per jaar. Het project is echter pas in mei dit jaar gestart waardoor dit jaar slechts 8 maanden aan het project gewerkt is.  Het is de verwachting dat het beschikbare totaalbudget noodzakelijk is om de toegezegde personele inzet voor het project te kunnen garanderen. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen dient 30.000 euro te worden doorgeschoven naar 2018.

 

Taakveld 3.4 Economische promotie N 24.000.

Voornamelijk veroorzaakt door N 15.000 (structureel) Op dit moment wordt 40% (€ 25.000) van de kosten voor de stadspromoter betaald uit het project Beleef de Linies. De overige 60% uit het budget toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. Het project Beleef de Linies is echter een incidenteel budget. We vinden het belangrijk om de huidige uren van de stadspromoter handhaven. Daarom vragen we de raad om een structurele verhoging van € 15.000. Het overig benodigde budget kan worden gedekt uit budget voor economisch stimuleringsbeleid.

Daarnaast kleine voorgestelde mutaties:

N 3.000 (structureel) voor internationale Hanzedagen, N 3.000 (structureel) voor overige uitbestedingen en N 2.500 (structureel) voor Stichting centrum belang Doesburg. Deze laatste 3 budgetten zijn bij de vorige bezuinigingsronde BIB4 onterecht met 10% verlaagd. Dit was niet juist omdat hier contracten en verplichtingen onder liggen, met deze voorgestelde wijzigingen willen we dit corrigeren.

 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen V 25.000 (incidenteel).

Het budget voor het Veranderteam Integraal Beheer Openbare Ruimte is bedoeld om te komen tot een resultaatgericht team, waarin het integraal beheer van de openbare ruimte goed is geborgd. Met ingang van 1 september jl. is de teamindeling binnen het fysieke domein gewijzigd. Binnen het nieuwe team Stadsbeheer is het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - ondergebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van het team. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het vervolmaken van het nieuwe integrale beheersysteem en het actualiseren van beleids- en beheerplannen. Door het recente vertrek van zowel een beleidsmedewerker als een beheermedewerker en de aanstaande verhuizing van de Stadswerf lopen we achter op de planning uit de Veranderagenda IBOR. Dit heeft direct tot gevolg dat we het beschikbare budget dit jaar niet in zijn geheel gaan besteden. We verwachten dit volgend jaar in te halen. Het voorstel is dan ook om 25.000 euro door te schuiven naar 2018.

 

Baten:

Taakveld 3.4 Economische promotie V 5.000  (incidenteel).

Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. Volgens afspraak heeft SCBD financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de portal www.doesburg.nl

 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen N 75.000 (structureel).

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen. De gewenste doelstelling wordt niet gehaald vanwege het feit dat geen omvangrijke projecten zijn aangevraagd. De inkomsten aan leges blijven hierdoor achter. Daarnaast is het wenselijk om de inkomsten aan leges structureel te verlagen gezien de landelijke wetgeving waardoor vergunning vrij meer mogelijk is. Voorstel is de inkomsten aan leges structureel vast te stellen op € 100.000 met ingang van  2018.