Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Programma 4 | Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen). Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen, en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 staat in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 wordt die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

G

4.3 We willen een veilige overgang.

--

4.4 Wij willen maatwerk leveren

Waardoor niet alleen de vraag goed opgepakt wordt, maar tevens geen overheidsgelden worden besteed aan zorg die in feite niet wordt gevraagd

G

4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken

O

We zien dat het beeld dat we als gemeente hebben van de (nieuwe) taken in ontwikkeling is en steeds wordt bijgesteld. Dat maakt dat we ook kritisch zijn op de preventieve voorzieningen en niet snel tevreden zijn.

Daarbij is het een gegeven dat niet ieder probleem te 'voorkomen' is en we dus niet overal een preventieve voorziening voor kunnen treffen.

De afgelopen maanden hebben we geïnvesteerd in de contacten met de aanbieders zodat onderlinge samenwerking wordt verbeterd.

 

4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

G

We hebben geïnvesteerd in heldere informatie op de gemeentelijke website, aangevuld met specifieke informatiekranten.

Middels doelgroepencommunicatie proberen we de diverse doelgroepen (met name Sociaal Domein) te bereiken.

Daarnaast is aandacht gevraagd voor 'begrijpelijk schrijven' middels een tool die organisatiebreed is ingezet.

4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken

Uitstroom naar werk is hierbij de belangrijkste doelstelling

G

Via het handhavingsbeleid zijn in het voorjaar alle klanten/kandidaten van Werk & Inkomen uitgenodigd geweest voor informatiebijeenkomsten. Daarin stond informatieoverdracht over werk, en de daarbij behorende rechten en plichten centraal.

 

4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten.

O

Efficiënte inrichting van de werkprocessen is aandachtspunt.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Drie integrale Kind Centra;
  • Nieuwe producten in de Wmo;
  • Beleid op armoede bij kinderen;
  • Forse uitstroom Participatiewet;
  • Taakstelling huisvesting vluchtelingen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
4.1 Openbaar basisonderwijs 10 11 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 225 170 55 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 785 524 261 -96
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 940 665 276 -44
6.2 Wijkteams 716 634 81 -14
6.3 Inkomensregelingen 6.552 4.763 1.789 85
6.4 Begeleide participatie 2.128 1.832 296 100
6.5 Arbeidsparticipatie 979 821 158 -30
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 468 449 18 -13
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.761 2.183 578 -4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.848 2.190 658 -103
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 57 52 4 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 398 103 295 0
7.1 Volksgezondheid 376 354 22 -20
Totaal lasten 19.243 14.751 4.491 -138
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 23 25 -2 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 159 172 -14 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.091 3.925 1.166 0
6.4 Begeleide participatie 0 -7 7 0
6.5 Arbeidsparticipatie 205 153 52 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 48 9 39 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 175 152 23 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
Totaal baten 5.701 4.430 1.271 -4
Resultaat -13.542 -10.321 -3.220 134

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
04 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvesting BO De Horizon-Ooi I -4 -4 -4 -4
Huisvesting BO De Horizon-stad I 0 -19 -19 -19
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Peuterspeelzaal Hummelhuus U 16 0 0 0
Peuterspeelzaal Kom pas kijken U 6 0 0 0
Peuterspeelzaalwerk U 66 0 0 0
Passend Onderwijs U 8 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Innovatie middelen Wmo lokaal en regionaal U 20 -20 0 0
Jongerencentrum 0313 U -40 -40 -40 -40
Ouderenwerk en inloop U 9 -9 0 0
WMO Algemene voorzieningen U 55 0 0 0
6.2 Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) U -4 0 0 0
WMO Sociaal team (NIEUW) U 18 -18 0 0
6.3 Inkomensregelingen Armoedebeleid U 35 -35 0 0
Bijzondere bijstand U -120 0 0 0
6.4 Begeleide participatie Werkvoorzieningsschappen U -100 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie Vluchtelingen (taakstelling) U 30 -30 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WMO Indicatie advies U 13 -13 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO Begeleiding U 4 29 33 47
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Individuele voorzieningen Jeugd (NIEUW) U 2 21 10 14
Noodfonds sociaal domein (NIEUW) U 101 0 0 0
7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel U 10 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg (EKD) U 3 0 0 0
Jeugdgezondheidszorg uniform deel U 5 0 0 0
Drugspreventie U 2 0 0 0
Totaal 04 134 -137 -19 -2

Toelichting budgetbijstellingen

Vooraf:

We realiseren ons dat ten tijde van de presentatie van deze najaarsnota er ruimte lijkt te zitten in enkele budgetten van programma 4. Ondanks deze inschatting stellen we voor om de budgetten waarbij een open-einde-regeling van toepassing is ongemoeid te laten en daarop dus geen budgetaanpassing te doen.
De argumentatie is als volgt: zoals gezegd gaat het om open-einde-regelingen, met een werkproces waarbij zorgleveranciers aan het einde van het traject de kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan diagnose-behandelcombinaties waarbij trajecten met de duur tot één jaar mogelijk zijn. Ook facturen over reguliere geleverde zorg wordt ons laat in rekening gebracht. Daarnaast lopen we risico op zeer specifieke zorgvragen die hoge kosten met zich meebrengen.

 

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

Lasten:

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken V 96.000

Peuterspeelzaalwerk V 88.000: Door de wetswijziging op het gebied van Peuterspeelzaalwerk ontstaat een voordeel van afgerond € 87.800. Dit voordeel is reeds meerjarig verwerkt in de begroting 2018. Daarom alleen een financiële mutatie in 2017.

Passend onderwijs V 8.000:  De inschatting is dat er in 2017 minder beroep wordt gedaan door de scholen op het budget dat beschikbaar is voor Passend onderwijs.

 

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie V 43.700

Innovatiemiddelen V 19.700:  In 2017 is lokaal één Wmo innovatieproject financieel ondersteuning geboden.  Omdat in 2018 de focus binnen de Wmo ligt op (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken in Grotenhuys (voorheen IJsselzicht) en Beumerskamp, vragen wij  u om het restant van de innovatie middelen Wmo lokaal uit 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 19.700.

Ouderenwerk en inloop V 9.000:  De benodigde subsidie voor de welzijnsactiviteiten in 2017 is lager uitgevallen dan begroot. Om in 2018 de kanteling van het meer inzetten op de algemene inloop voor ouderen (ontmoetings- en activiteitenplek) in plaats van op geïndiceerde dagbesteding in Beumerskamp,  vragen wij  u om het restant van de middelen Ouderenwerk en inloop uit 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 9.000.

Jongerencentrum 0313  N 40.000
In afwachting van een standpunt van de belastingdienst over BTW bij het jongerenwerk, worden de uitgaven nu inclusief BTW geboekt. Dit veroorzaakt een overschrijding van € 36.000. Daarnaast zijn de schoonmaakkosten structureel € 4.000 te laag geraamd. Voorgesteld wordt om beide bedrag structureel bij te ramen.

WMO Algemene voorzieningen V 55.000
De beleidsontwikkeling op het gebied van Wmo algemene voorzieningen is vertraagd, waardoor er dit jaar budget resteert. Wel maken wij u erop attent dat in deze najaarsnota wordt gevraagd om enkele budgetten door te schuiven naar 2018 om deze beleidsontwikkelingen in 2018 wel uit te kunnen voeren.

 

Taakveld 6.2 Wijkteams V 14.000

Sociaal team  V 14.000. In 2017 is voor het Sociaal team minder uitgegeven dan begroot.  In 2018 wordt de inrichting Voorportaal met daarin de samensmelting van het Jeugd- en Sociaal team afgerond. Wij vragen  u om het restant van de middelen Sociaal team 2017 voor 2018 over te hevelen naar het budget Wmo Sociaal team . Mede dit budget wordt in 2018 dan ingezet voor de inrichting Voorportaal. Het betreft een overheveling van € 18.000.
Daarnaast moeten er kosten gemaakt worden voor de afbouw van de regionale backoffice door VGGM. Deze zijn niet geraamd. Gevraagd wordt om incidenteel in 2017 hiervoor een bedrag van € 4.000 op te nemen.

 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen N 85.000

Bijzondere bijstand N 120.000: Op basis van het huidige uitgiftepatroon is de verwachting dat wij uitkomen op een tekort van € 120.000. De redenen zijn de stijgende verplichte kosten beschermingsbewind en van onder andere de overbruggingsuitkeringen minderjarige statushouders.

Armoedebeleid V 35.000: Gevraagd wordt om een deel van de Klijnsma-gelden van 2017 over te hevelen naar 2018 voor vervolg onderzoek en eventueel uitvoering Doesburgse meedoenpas. Het betreft een overheveling van € 35.000.

 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie N 100.000

Werkvoorziening N 100.000: Er dreigt een tekort op het budget Sociale werkvoorziening. De reden is de extra kosten (voor 2017) die gemaakt moeten worden voor de doelgroep minder dan 25% inzetbaar op de arbeidsmarkt. Aanvulling vanuit het participatiebudget wordt niet geadviseerd omdat dit budget noodzakelijk is voor het uitplaatsen van personen naar werk. dit budget staat al onder druk en overhevelen naar de WSW heeft direct gevolgen voor de uitstroom uit de uitkering. Daarnaast dreigt een tekort van € 50.000,- binnen het reguliere budget van de WSW. Het is nu nog niet mogelijk om te overzien of deze kosten  de komende jaren structureel worden.  Met Bureau Radar wordt een transformatieproces doorlopen wat betreft participatie en aansluiting WSW op de reguliere arbeidsmarkt. Op dit moment wordt voorgesteld om incidenteel € 100.000 bij te ramen voor 2017.

 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie V 30.000

Vluchtelingen V 30.000: Verzocht wordt om een deel van het budget voor vluchtelingen (verhoogde asielinstroom) over te hevelen naar 2018. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor 2018 is nog niet bekend en daarmee is ook de financiering die we vanuit het rijk krijgen niet bekend (de financiering is afhankelijk van het aantal personen dat we huisvesten). Om in 2018 het spreekuur en de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk in te kopen is het verzoek om het restant van 2017 over te hevelen naar 2018. Het betreft een overheveling van € 30.000.

 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)  V 12.500

Medisch advies  V 12.500: In 2017 is in de uitvoering van de Wmo minder (medische) advisering nodig geweest dan begroot.  Omdat in 2018 de focus binnen de Wmo ligt op (door)ontwikkeling van algemene voorzieningen als ontmoetingsplekken en was- en strijkservice, vragen wij  u om het restant van de middelen Wmo indicatie advies 2017 over te hevelen naar 2018 naar het budget Wmo Algemene voorzieningen. Het betreft een overheveling van € 12.500.

 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  V 4.000

Wmo-begeleiding V 4.000:  Op basis van de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering Sociaal domein met betrekking tot de Wmo-begeleiding (AWBZ naar WMO) bijgesteld. Dit betekent structureel een verlaging van het budget. Voor:
2017 € 4.033
2018 € 28.796
2019 € 33.286
2020 € 46.907
2021 € 33.328

 

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  V 103.000

Jeugdzorg individuele voorzieningen  V 2.000:  Op basis van de septembercirculaire 2017 is de decentralisatie-uitkering Sociaal domein met betrekking tot de Jeugdzorg bijgesteld. Dit betekent structureel een verlaging van het budget. Voor:
2017 € 1.936
2018 € 21.387
2019 € 10.432
2020 € 13.930
2021 € 10.431

Noodfonds sociaal domein  V 101.000: Wij verwachten over het jaar 2017 geen beroep te hoeven doen op het noodfonds. Wij stellen u daarom voor het volledige bedrag voor 2017 af te ramen.

 

Taakveld 7.1 Volksgezondheid  V 20.000  

Jeugdgezondheidszorg V 20.000:  Op het taakveld volksgezondheid is op enkele onderdelen van de jeugdgezondheidszorg door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) minder in rekening gebracht. Hierdoor kunnen we in 2017 opgeteld € 20.000 aframen.

 

 

Baten:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting  N 4.000

Peuterspeelzaalwerk  N 4.000: In verband met het wegvallen van huurinkomsten met betrekking tot peuterspeelzaalwerk moeten de huurinkomsten worden afgeraamd. Voor 2017 betekent dit een verlaging van € 3.600. Structureel vanaf 2018 is dit € 23.000.