Meer
Publicatiedatum: 31-10-2017

Inhoud

Programma 5 | Algemene dienst en financiën

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden.

G

De begrotingsapp komt binnenkort uit. Waarin begroting en behalen van doelen transparant en zichtbaar wordt.

5.2 We willen richting wijkraden duidelijke en realistische verwachtingen creëren.

G

5.3 We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude.

G

Het nieuwe HRM beleid is gericht op professionaliteit en resultaatgerichtheid. Management  stuurt daar meer op. 

5.4 We willen een financieel gezonde gemeente zijn met minimaal een tweejaarlijks materieel sluitende begroting.

G

Meerjaren perspectief van de begroting is positief.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie
Lasten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.4 Overhead 4.661 2.413 2.248 -107
0.5 Treasury 1 2 -1 0
Totaal lasten 4.662 2.415 2.247 -107
Baten BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017 Budgetbijstelling NJN2017
0.4 Overhead 53 804 -751 15
0.5 Treasury 324 301 23 39
Totaal baten 377 1.105 -728 54
Resultaat -4.285 -1.310 -2.975 160

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2017 2018 2019 2020
05 0.4 Overhead Cluster THU Tractiemiddelen U -8 0 0 0
Kapitaallasten U 161 0 0 0
Verzekeringen I 15 0 0 0
Algemene voorlichting gemeente U -4 0 0 0
Automatisering U 0 -55 -55 -55
Personeel van derden: Sociaal Domein U -43 0 0 0
0.5 Treasury Beleggingen I 39 0 0 0
Totaal 05 160 -55 -55 -55

Toelichting budgetbijstellingen

De voornaamste voorstellen tot budgetmutaties zijn te vinden op:

 

Lasten:

Taakveld 0.4 Overhead  V 150.000

Tractiemiddelen stadswerf  N 7.500: De VW-bus & MAN vrachtwagen zijn langer operationeel ingezet dan vooraf was bedacht. Nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking met Circulus-Berkel zijn hier de reden van. De twee electrokarren zijn dit jaar niet alleen economisch afgeschreven, maar zijn onderhoud technisch toe aan hun laatste jaar. Dit vraagt om extra onderhoud aan huidige rijdend tractiepark voor dit jaar. Deze extra onderhoudskosten bedragen € 7.500. Gevraagd wordt om dit bedrag voor 2017 bij te ramen. Voor de VW-bus en de Kangoo is er voor 2017 krediet beschikbaar gesteld voor aanschaf nieuwe tractie.  Voor de  electrokarren geldt dit voor 2018.

 

Personeel van derden sociaal domein  N 43.000:  Tijdens de zomerperiode heeft de gemeente Doesburg meer aanvragen ontvangen voor inkomensondersteuning dan normaliter. Om de wettelijke termijnen te behalen is daarom het merendeel van de capaciteit ingezet op het verwerken van deze aanvragen en meldingen. Uiteraard zijn er ook doelstellingen waar het gaat om uitstroom en het toeleiden naar werk.  Voor deze doelstellingen is extra capaciteit nodig. Daarom doen we een beroep op de bestemmingsreserve Arbeidsintegratie die hiervoor is ingesteld. We vragen u om een bedrag van € 43.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Arbeidintegratie. Na onttrekking resteert een reserve van € 95.000.

 

Kapitaallasten  V 161.000:  Er treed een incidenteel voordeel op bij de kapitaallasten voor 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen waarbij de realisatie later plaats vindt dan oorspronkelijk geraamd. Het grootste voordeel treedt op bij de investeringen op het gebied van iNUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma en E-overheid, € 73.000); bij het krediet voor realisatie van de stadswerf op Den Helder (€ 60.000) en met betrekking tot het krediet ICT 3D's (€ 21.000). Inclusief enkele kleine voordelen op kapitaallasten betekent dit een voordeel in 2017 van afgerond € 161.000.

 

Algemene voorlichting  N 4.000:  Aantal vacatures (en daarmee advertenties) is in 2017 toegenomen. Gevraagd om een ophoging van het budget in 2017 met € 4.000.

 

Automatisering  N 0Vanaf 2018 zullen de kosten in het kader van de service level agreement structureel stijgen met € 55.000 per jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door, stijging van het aantal gebruikers, licentiekosten  en kostenstijging in de prijs per account.  Dit laatste wordt onder andere veroorzaakt door:  SLAM onderzoek/actualisering van Microsoft licenties, doorberekening van de cao-verhoging en personeelsuitbreiding bij de beheerorganisatie van het samenwerkingsverband. Het budget voor 2017 blijft dekkend. Vanaf 2018 wordt een budgetverhoging van € 55.000 gevraagd.

  

Baten: 

Taakveld 0.5 Treasury  V 54.000

Beleggingen V 39.000: Het dividend dat in 2017 is ontvangen is hoger dan geraamd. Bij de raming wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 90% van het  gemiddelde over de voorgaande vijf jaar. Alle drie verbonden partijen (BNG, Vitens, Alliander) waar de gemeente Doesburg aandeelhouder van is, keren meer dividend uit dan het vijfjaarsgemiddelde. Per saldo wordt er in 2017 € 39.000 meer dividend ontvangen. 

 

Verzekeringen  V 14.500:  Er zijn door ons gelden van onze verzekeraar ontvangen. Onder andere inzake de blikseminslag in de toren in 2016, gedekte ruitschade op een auto van ons en schade bij het jongerencentrum 0313. Daarnaast is er schade verhaald op derden. Dit betreft schade aan ons straatmeubilair (een boom, een lantaarn en een midden geleider). In totaal kan een bedrag van € 14.500 aan ontvangsten worden bijgeraamd.