Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding

 

Geachte leden van de gemeenteraad,


We bieden u hierbij de najaarsnota 2018 aan. Dit is de eerste najaarsnota van dit college.

Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat deze een bijdrage kunnen geven aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze gemeente.

Deze najaarsnota staat echter ook nog in het teken van de lopende begroting 2018, de realisatie daarvan tot op heden en de doorwerking daarvan in de jaren 2019 t/m 2021. Voor het lopend jaar 2018 geeft deze najaarsnota een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2018.

Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën. Bij het opstellen van deze nota is rekening gehouden met de situatie die tot op heden beschikbaar is. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen.

We realiseren ons dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Er is echter veel tijd en energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2018 al ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen.

Het college van B&W van Doesburg,

 

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs