Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Beslispunten en besluit

Inhoud

Beslispunten en besluit

In deze najaarsnota zitten een aantal expliciete beslispunten voor de raad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

 

Reserves

 • Er worden geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen;
 • Er wordt voorgesteld om de Stimuleringsgelden gasloze nieuwbouw terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve MIA: € 70.000
 • Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 220.000  over te hevelen van 2018 naar 2019. Dit door dotatie aan de bestemmingsreserve Overgehevelde Middelen in 2018 en hetzelfde bedrag in 2019 weer te onttrekken.  
  • I.v.m het doorschuiven van deelprojecten,  de middelen ten behoeve van cultureel erfgoed: € 175.000
  • I.v.m. het uitstellen van de Omgevingswet ook de invoeringskosten doorschuiven: € 40.000
  • Subsidies evenementenbeleid, veel initiatieven worden voorbereid voor 2019 derhalve budget doorschuiven: € 5.000

Voorzieningen

 • Er wordt voorgesteld de voorziening vervangingsinvesteringen riolering  conform het BBV en het watertakenplan 2018-2022 in te zetten voor het afboeken van lopende vervangingsinvesteringen vanuit door derden verkregen middelen.

 

Overige  beslispunten:

 • Wij stellen u voor om het vervangingskrediet Electrotrucks stadswerf 2018 technisch op te hogen met € 17.000 naar € 67.000 op grond van artikel 62 en 63 BBV (bruto ramen investeringskrediet). Zie ook Overzicht algemene dekkingsmiddelen in verband met voordeel uit inruil (€ 29.650).
 • Wij stellen u voor de in 2018 niet benutte middelen van de Meerjaren Investerings Agenda (MIA) over te hevelen naar 2019.

 

Besluit

Wij stellen u voor de Najaarsnota 2018, de bijbehorende wijziging van de begroting 2018 en de wijziging van de programmabegroting 2019-2022 conform ons ontwerp vast te stellen.