Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond- water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
Fte Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijk Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
IHP Integraal huisvestingsplan
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IU Inkomst / Uitgaaf
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Interprovinciaal Overleg
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Stedenbeleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelasting
PR Programma
SPP Strategisch personeelsplan
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen 2018-2022
WWB Wet Werk en Bijstand
   
Gehanteerde cluster afkortingen:
SO Cluster Stadsontwikkeling
VTH Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
STW Cluster Stadswerf
SBO Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
SUIT Cluster Samenleving uitvoering
SPAC Cluster Samenleving processen, administratie en control
PB Cluster Publieksbureau
WOZ Cluster WOZ/Heffingen
BMA Cluster Bestuur en Management Advies
FBB Cluster Financieel Beleid en Beheer
FDIZ Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

 

 

 

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
0.1 Bestuur 751 619 132 -24
0.10 Mutaties reserves 1.264 1.258 7 653
0.2 Burgerzaken 314 326 -12 6
0.4 Overhead 5.159 3.760 1.400 -222
0.5 Treasury 1 0 1 0
0.61 OZB woningen 144 134 11 0
0.62 OZB niet-woningen 4 10 -6 0
0.64 Belastingen Overig 113 110 3 5
0.8 Overige baten en lasten -1.066 47 -1.113 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 757 732 25 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 352 364 -12 21
2.1 Verkeer en vervoer 2.026 1.778 248 21
2.2 Parkeren 87 64 23 0
2.3 Recreatieve havens 103 82 21 -27
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 110 83 27 15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 122 45 77 -75
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15 16 -1 0
3.4 Economische promotie 247 226 20 7
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 22 -2 0
4.2 Onderwijshuisvesting 220 131 89 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 705 450 255 0
5.1 Sportbeleid en activering 200 186 14 0
5.2 Sportaccommodaties 634 382 252 25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 317 312 6 0
5.4 Musea 157 147 10 2
5.5 Cultureel erfgoed 427 265 162 -165
5.6 Media 314 301 13 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 840 744 95 58
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.150 961 189 0
6.2 Wijkteams 761 633 128 0
6.3 Inkomensregelingen 6.551 4.324 2.227 -885
6.4 Begeleide participatie 2.397 2.225 171 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.017 813 204 -21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 436 714 -277 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.755 1.602 1.153 -150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.264 1.882 382 110
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1 56 -55 56
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 424 29 395 -156
7.1 Volksgezondheid 395 328 67 -46
7.2 Riolering 558 481 77 -211
7.3 Afval 1.053 1.043 10 73
7.4 Milieubeheer 307 222 85 -70
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 96 97 -1 0
8.1 Ruimtelijke ordening 65 43 22 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 49 -49 0
8.3 Wonen en bouwen 536 579 -43 -45
Totaal Lasten 35.107 28.678 6.429 -1.046
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.074 1.433 2.641 0
0.2 Burgerzaken 179 203 -23 8
0.4 Overhead 106 880 -774 0
0.5 Treasury 258 257 1 45
0.61 OZB woningen 1.404 1.423 -18 -11
0.62 OZB niet-woningen 390 396 -6 0
0.63 Parkeerbelasting 392 312 79 -48
0.64 Belastingen Overig 334 629 -294 295
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.872 17.140 1.732 207
0.8 Overige baten en lasten 0 27 -27 30
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7 5 2 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 7 3 0
2.1 Verkeer en vervoer 39 1 38 -1
2.3 Recreatieve havens 98 64 34 -38
2.4 Economische havens en waterwegen 6 0 6 -6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7 5 2 0
3.4 Economische promotie 248 201 47 -20
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -7 7 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 159 178 -18 0
5.1 Sportbeleid en activering 8 21 -13 0
5.2 Sportaccommodaties 90 462 -372 -5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 243 27 0
5.4 Musea 25 29 -4 0
5.5 Cultureel erfgoed 10 83 -74 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 0 5 -5
6.3 Inkomensregelingen 5.091 3.663 1.428 -470
6.5 Arbeidsparticipatie 211 196 15 -21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 48 15 33 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 178 115 63 0
7.2 Riolering 1.074 859 215 0
7.3 Afval 1.306 705 601 -25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63 53 10 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1 9 -8 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 345 -341 0
8.3 Wonen en bouwen 139 240 -102 65
Totaal Baten 35.107 30.191 4.915 5