Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Financiële positie en recapitulatie

Inhoud

Financiële positie en recapitulatie

Totaaloverzicht van de bijstellingen zoals deze zijn opgenomen in deze najaarsnota. De onderbouwing van de mutaties zijn vermeld bij de overeenkomstige programma's / taakvelden. Een positief gepresenteerd bedrag betekent een voordeel, negatieve bedragen betekenen een nadeel voor de begroting.

 (PR = programma; TV = Taakveld; IU = Inkomst / uitgaaf).

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarig overzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
01 0.1 Bestuur Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR) U -3 -1 -1 -1
Externe relatiegeschenken (WKR) U -10 -10 -10 -10
Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) U 38 0 0 0
0.2 Burgerzaken Afdracht Rijksleges U -6 0 0 0
Secretarieleges I 8 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid Overige uitbestedingen U -5 -5 -5 -5
Overige goederen en diensten U -16 0 0 0
Totaal 01 5 -17 -17 -17
02 0.63 Parkeerbelasting Opbrengst fiscalisering parkeerboetes I -17 0 0 0
Opbrengst parkeergelden I -31 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer Overige uitbestedingen U -21 0 0 0
Overige goederen en diensten I -1 0 0 0
2.3 Recreatieve havens Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) U 15 15 15 15
Huren U 12 12 0 0
Overige goederen en diensten I -12 0 0 0
Lig- haven- en kadegelden I -26 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties Huren I 2 0 0 0
Overige goederen en diensten U -1 0 0 0
Klein onderhoud U -17 0 0 0
Onroerende zaakbelastingen U -1 0 0 0
Uitbesteed groenonderhoud U -5 0 0 0
Pachten I -7 -7 -7 -7
5.4 Musea Beveiligingskosten U -2 -2 -2 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beheerskosten U -3 -3 -3 -3
Overige goederen en diensten I -5 -5 -5 -5
Uitbesteed groenonderhoud U -55 0 0 0
7.3 Afval Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO) U -73 0 0 0
Opbrengst afvalstoffenheffingen I -70 0 0 0
Vergoeding verpakkingsafval Nedvang I 45 0 0 0
7.4 Milieubeheer #Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA U 70 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed Overige uitbestedingen U 175 -175 0 0
Deskundigenkosten U -10 -10 -10 -10
7.2 Riolering Belastingen overig U 220 0 0 0
Perceptiekosten U -3 -3 -3 -3
Serviceabonnementen U -5 -5 -5 -5
Deskundigenkosten U -6 0 0 0
Klein onderhoud U 5 0 0 0
Lidmaatschappen contributies en donaties U -1 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen Lig- haven- en kadegelden I -6 -6 -6 -6
Totaal 02 164 -189 -27 -27
03 3.1 Economische ontwikkeling Deskundigenkosten U -15 -15 -15 -15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Inhuur derden SO U 75 95 0 0
3.4 Economische promotie Overige goederen en diensten U 3 4 4 4
Subsidies U -10 -10 -10 -10
Pachten I -20 -20 -20 -20
8.3 Wonen en bouwen Huren I -9 -9 -9 -9
Deskundigenkosten U 40 -40 0 0
Pachten I 4 4 4 4
leges omgevingsvergunningen I 70 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Subsidies U 5 -5 0 0
Totaal 03 143 4 -46 -46
04 4.2 Onderwijshuisvesting Huren I 7 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beveiligingskosten U -1 0 0 0
Overige uitbestedingen U 3 0 0 0
Overige goederen en diensten U 11 0 0 0
Inhuur derden U -11 -11 -11 -11
Onroerende zaakbelastingen U -2 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen Overige goederen en diensten U 100 0 0 0
Sociale verstrekkingen in natura aan personen U -100 0 0 0
Soza uitkeringen periodiek U 885 0 0 0
Inkomensoverdrachten -Rijk I -470 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie Inhuur derden SUIT U 21 0 0 0
Inkomensoverdrachten -Rijk I -21 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Sociale verstrekkingen in natura aan personen U 150 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Sociale verstrekkingen in natura aan personen U -110 0 0 0
7.1 Volksgezondheid Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling U 46 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling U -56 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Inkomensoverdrachten - overige overheden U 156 0 0 0
Totaal 04 608 -11 -11 -11
05 0.4 Overhead BumaSena rechten U -1 -1 -1 -1
Belastingen overig U -2 -2 -2 -2
Waterschapslastenzuiveringslasten U -2 -2 -2 -2
Beveiligingskosten U -2 -2 -2 -2
Inschr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR) U -4 -4 -4 -4
Vakliteratuur op de werkplek (WKR) U -20 -20 -20 -20
Overige goederen en diensten U -2 -2 -2 -2
Advertentiekosten U -5 -5 -5 -5
Serviceabonnementen U -2 -2 -2 -2
Inhuur derden U 130 0 0 0
Afschrijvingen U 131 0 0 0
0.5 Treasury Dividend I 45 0 0 0
Totaal 05 267 -39 -39 -39
90 0.8 Overige baten en lasten Overige goederen en diensten I 30 0 0 0
0.10 Mutaties reserves Reserve mutaties I 0 220 0 0
Verrekening reserves U -653 -95 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Inkomensoverdrachten -Rijk I 207 -50 -6 -42
0.62 OZB niet-woningen Overige uitbestedingen U 0 35 35 35
0.61 OZB woningen Overige uitbestedingen U 0 -35 -35 -35
Eigenarenbelasting woningen I -11 0 0 0
0.64 Belastingen Overig Perceptiekosten U 3 0 0 0
Inkomensoverdrachten -overige instellingen U -8 0 0 0
Precariorechten I 295 0 0 0
Totaal 90 -137 75 -6 -42
Eindtotaal 1.051 -178 -146 -182