Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Financiële samenvatting

Inhoud

Financiële samenvatting

De najaarsnota heeft 2 belangrijke functies:

  • De stand van zaken weergeven van de voor 2018 vastgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen;
  • Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende dienstjaar en de programmabegroting.

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

Een formeel  saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.

Een materieel  saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.

 

Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

 

De gegevens over 2018 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2018, inclusief begrotingswijzigingen. De jaarschijven 2019 tot en met 2021 in deze najaarsnota zijn gebaseerd op de programmabegroting  2019 e.v. met inbegrip van het voorgestelde nieuw beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen.

 

Formeel saldo najaarsnota 2018

 

Formeel saldo najaarsnota 2018 2019 2020 2021
Stand najaarsnota 2017 - 1.162      
- Bijraming omgevingsdienst in 2017 incidenteel geraamd 10      
- Afrondingsverschillen 2      
Formeel saldo begroting / meerjarenraming 2019-2022   -566 127 613
         
Formeel saldo vóór de najaarsnota 2018 -1.150 -566 127 613
Totaal mutaties najaarsnota 2018 1.051 -178 -146 -182
         
Formeel saldo -99 -744 -19 431

 (Bedragen x € 1.000)

 

Materieel saldo najaarsnota 2018

 

 Materieel saldo najaarsnota 2018 2018  2019 2020 2021
 Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2018 -79 123 348 664
 Materiele mutaties najaarsnota 2018 218 -190 -146 -182
 Materieel saldo 139 -67 202 482

( Bedragen x € 1.000)

  

 

  

Algemene reserve

 

Algemene reserve 2018 2019 2020 2021
Stand algemene reserve najaarsnota 2018 (per 31 december) 9.334 9.324 9.314 9.314

(Bedragen x € 1.000)