Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.264 1.258 7 653
0.61 OZB woningen 144 134 11 0
0.62 OZB niet-woningen 4 10 -6 0
0.64 Belastingen Overig 113 110 3 5
0.8 Overige baten en lasten -1.066 47 -1.113 0
Totaal Lasten 460 1.559 -1.099 658
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.074 1.433 2.641 0
0.61 OZB woningen 1.404 1.423 -18 -11
0.62 OZB niet-woningen 390 396 -6 0
0.64 Belastingen Overig 334 629 -294 295
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.872 17.140 1.732 207
0.8 Overige baten en lasten 0 27 -27 30
Totaal Baten 25.074 21.046 4.027 521

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
90 0.8 Overige baten en lasten Overige goederen en diensten I 30 0 0 0
0.10 Mutaties reserves Reserve mutaties I 0 220 0 0
Verrekening reserves U -653 -95 0 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Inkomensoverdrachten -Rijk I 207 -50 -6 -42
0.62 OZB niet-woningen Overige uitbestedingen U 0 35 35 35
0.61 OZB woningen Overige uitbestedingen U 0 -35 -35 -35
Eigenarenbelasting woningen I -11 0 0 0
0.64 Belastingen Overig Perceptiekosten U 3 0 0 0
Inkomensoverdrachten -overige instellingen U -8 0 0 0
Precariorechten I 295 0 0 0
Totaal 90 -137 75 -6 -42

Toelichting op budgetbijstellingen

Lasten:

Taakveld 0.10 Mutaties reserves N 653.000

Er sprake van aanvullende storting (conform de bestaande systematiek) in de bestemmingsreserve BUIG-budget (N € 415.000). Zie ook taakveld 6.3 Inkomensregelingen van Programma 4.
Tevens is er sprake van voordelige vrijval (V € 127.000) uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten. Dit in verband met het lager benodigd krediet voor centralisatie Sportclub Doesburg.
Ook is sprake van een lagere onttrekking uit de Algemene reserve (in 2018 N € 75.000 en in 2019 N € 95.000). Dit doordat de daarmee samenhangende uitgaven voor Ecopark IJsselvallei ook lager zijn. (Zie ook de toelichting bij de uitgaven van taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur op Programma 3).
Daarnaast is er sprake van het terugvloeien van € 70.000 naar de bestemmingsreserve MIA met betrekking tot het beëindigen van de subsidie op gasloos wonen. Zie ook de toelichting van de lasten programma 2, taakveld 7.4 Milieubeheer. Tevens wordt er een bedrag van € 220.000 overgeheveld van 2018 naar 2019 conform het onderdeel Beslispunten en besluit van deze najaarsnota.

Taakveld 0.64 Belastingen overig N 5.000

Er worden hogere kosten aan het reclamefonds SCBD verwacht als gevolg van hogere reclame opbrengsten. Daarnaast is er sprake van lagere lagere invorderingskosten op de reclamebelasting.

 

Baten:

Taakveld 0.61 en taakveld 0.62 OZB N 11.000

Er zullen lagere opbrengsten worden gerealiseerd met betrekking tot de onroerend zaakbelasting woningen. Daarnaast is in meerjarenperspectief een budgettair neutrale technische aanpassing van de raming op de post 'Overige uitbestedingen' doorgevoerd. Dit om te voldoen aan de taakveldindeling conform het BBV.

Taakveld 0.64 Belastingen overig V 295.000

Er worden hogere precario opbrengsten verwacht vanwege de positieve verwachtingen over de uitkomst van een rechtszaak over de precariobelasting op elektrische leidingen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds V 207.000

De inkomstenraming op deze post is in de begroting 2018 opgenomen op basis van de mei-circulaire 2017. Op basis van de mei-circulaire 2018 werd voor 2018 eerst een meevaller van ruim € 400.000 verwacht. Naar aanleiding van de september-circulaire 2018 resteert van deze meevaller nog bedrag van € 207.000.
Het financieel perspectief van de september-circulaire 2018 is ook voor de volgende jaren nadeliger dan die van de mei-circulaire 2018. Voor de jaren 2019 t/m 2021 vindt daarom ook een verlaging van de inkomstenraming op deze post plaats.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten V 30.000

Er is sprake van een bate uit de inruil van diverse voertuigen.