Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.01 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

De veiligheidsmonitor loopt nu.

1.02 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

G

Er loopt een organisatie ontwikkeltraject gericht op resultaatgericht werken en flexibiliteit van werken. Verder zijn er stappen gezet op digitalisering ook wordt er serieus werk gemaakt van betere beantwoording van brieven en email.

1.03 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid.

G

Het team communicatie is op sterkte en volop bezig met verbetering van de communicatie met burgers en bedrijven. 

1.04 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

G

Het nieuwe college heeft op een aantal onderwerpen concrete voorstellen en ideeen om burgers meer inspraak te geven (bijv bij aanpak groenonderhoud Beinum en bij spelen en bewegen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
0.1 Bestuur 751 619 132 -24
0.2 Burgerzaken 314 326 -12 6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 757 732 25 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 352 364 -12 21
Totaal Lasten 2.175 2.042 133 3
Baten
0.2 Burgerzaken 179 203 -23 8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7 5 2 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 7 3 0
Totaal Baten 197 215 -18 8

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
01 0.1 Bestuur Zakelijke maaltijden inclusief overwerk (WKR) U -3 -1 -1 -1
Externe relatiegeschenken (WKR) U -10 -10 -10 -10
Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) U 38 0 0 0
0.2 Burgerzaken Afdracht Rijksleges U -6 0 0 0
Secretarieleges I 8 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid Overige uitbestedingen U -5 -5 -5 -5
Overige goederen en diensten U -16 0 0 0
Totaal 01 5 -17 -17 -17

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 0.1 Bestuur V 24.000

Per abuis zijn de onkostenvergoedingen voor de raad tweemaal begroot. Daarnaast blijken kosten voor representatie en promotie te laag begroot.
Voor het onderdeel 'Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR)' voor met name de Raad zijn hiervoor structureel kosten meegenomen omdat deze niet waren geraamd.
Voor het onderdeel 'Externe relatiegeschenken  (WKR)' voor representatieve contactmomenten met inwoners zijn structureel kosten meegenomen omdat deze niet waren geraamd.

Taakveld 0.2 Burgerzaken N 6.000

Er worden hogere afdrachten aan rijksleges geraamd omdat er meer rijbewijzen zijn vertrekt.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid N 21.000

Dit betreft kosten als gevolg van een nagekomen post uit een vorig boekjaar met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn er bij de post 'Overige uitbestedingen' structureel hogere kosten voor (particuliere) woninguitzettingen waarvoor geen budget is geraamd.

 

Baten

Taakveld 0.2 Burgerzaken V 8.000

Er zijn meer rijbewijzen verstrekt, hierdoor stijgen de opbrengsten.