Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Programma 2 Buitenruimte van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.01 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

G

Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.

2.03 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

G

2.04 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

G

We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.

2.05 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

G

Het onderzoek naar sportaccommodaties is bijna afgerond en komt ter besluitvorming naar college en raad.

2.06 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

G

Een routekaart voor een energieneutraal Doesburg is vastgesteld door de raad. Een uitvoeringsprogramma volgt.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.026 1.778 248 21
2.2 Parkeren 87 64 23 0
2.3 Recreatieve havens 103 82 21 -27
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 200 186 14 0
5.2 Sportaccommodaties 634 382 252 25
5.4 Musea 157 147 10 2
5.5 Cultureel erfgoed 427 265 162 -165
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 840 744 95 58
7.2 Riolering 558 481 77 -211
7.3 Afval 1.053 1.043 10 73
7.4 Milieubeheer 307 222 85 -70
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 96 97 -1 0
Totaal Lasten 6.490 5.493 996 -294
Baten
0.63 Parkeerbelasting 392 312 79 -48
2.1 Verkeer en vervoer 39 1 38 -1
2.3 Recreatieve havens 98 64 34 -38
2.4 Economische havens en waterwegen 6 0 6 -6
5.1 Sportbeleid en activering 8 21 -13 0
5.2 Sportaccommodaties 90 462 -372 -5
5.4 Musea 25 29 -4 0
5.5 Cultureel erfgoed 10 83 -74 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 0 5 -5
7.2 Riolering 1.074 859 215 0
7.3 Afval 1.306 705 601 -25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63 53 10 0
Totaal Baten 3.116 2.590 526 -130

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
02 0.63 Parkeerbelasting Opbrengst fiscalisering parkeerboetes I -17 0 0 0
Opbrengst parkeergelden I -31 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer Overige uitbestedingen U -21 0 0 0
Overige goederen en diensten I -1 0 0 0
2.3 Recreatieve havens Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) U 15 15 15 15
Huren U 12 12 0 0
Overige goederen en diensten I -12 0 0 0
Lig- haven- en kadegelden I -26 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties Huren I 2 0 0 0
Overige goederen en diensten U -1 0 0 0
Klein onderhoud U -17 0 0 0
Onroerende zaakbelastingen U -1 0 0 0
Uitbesteed groenonderhoud U -5 0 0 0
Pachten I -7 -7 -7 -7
5.4 Musea Beveiligingskosten U -2 -2 -2 -2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beheerskosten U -3 -3 -3 -3
Overige goederen en diensten I -5 -5 -5 -5
Uitbesteed groenonderhoud U -55 0 0 0
7.3 Afval Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO) U -73 0 0 0
Opbrengst afvalstoffenheffingen I -70 0 0 0
Vergoeding verpakkingsafval Nedvang I 45 0 0 0
7.4 Milieubeheer #Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA U 70 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed Overige uitbestedingen U 175 -175 0 0
Deskundigenkosten U -10 -10 -10 -10
7.2 Riolering Belastingen overig U 220 0 0 0
Perceptiekosten U -3 -3 -3 -3
Serviceabonnementen U -5 -5 -5 -5
Deskundigenkosten U -6 0 0 0
Klein onderhoud U 5 0 0 0
Lidmaatschappen contributies en donaties U -1 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen Lig- haven- en kadegelden I -6 -6 -6 -6
Totaal 02 164 -189 -27 -27

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 21.000

Er zijn hogere kosten met betrekking tot de opwaardering Entree Panovenweg (persleidingen en uitbestedingen).

Taakveld 2.3 Recreatieve havens V 27.000

Er worden structureel  lagere salariskosten verwacht en lagere kosten inzake de huur van een havenvoorzieningen gebouw.

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties N 25.000

De verwachting is dat er hogere belastingkosten zullen zijn en hogere kosten voor het groenonderhoud. Daarnaast zijn er meerkosten voor onderhoud (veilige gymtoestellen) aan de gymzalen Wilgenstraat en Armgardstraat.

Taakveld 5.4 Musea N 2.000

De beveiligingskosten voor de panden Nieuwstraat 2 en 4 zijn structureel hoger omdat deze kosten niet zijn opgenomen in de begroting.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed V 165.000

Er worden structureel hogere kosten verwacht voor inzet van deskundigen bij Monumentenzorg. Daar staat tegenover dat er lagere kosten verwacht worden in 2018 voor uitbestedingen, kosten die verwacht worden in 2019.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 58.000

Er zijn hogere kosten voor het beheer van een geluidsmuur, deze zijn structureel vanaf 2019. Voorts zijn er hogere kosten vanwege droogteschade in het openbaar groen. Ook zijn er extra kosten met betrekking tot uitbestedingen.

Taakveld 7.2 Riolering V 211.000

Het betreft een voordeel als gevolg van een onttrekking aan de voorziening riolering op basis van het Watertakenplan 2018-2022. De jaren na 2018 zijn reeds verwerkt in de begroting 2019-2022. Daarnaast worden er voor 2018 en structureel vanaf 2019 kosten opgenomen voor het innen van de rioolheffing en voor het dataverkeer omdat deze niet zijn begroot. Tevens is er sprake van lagere kosten voor reiniging en ontstopping.

Taakveld 7.3 Afval N 73.000

Er worden hogere kosten verwacht als gevolg van kosten exploitatie recyclingplein Den Helder uit november en december 2017. Daarnaast ontstaan er structureel hogere kosten als gevolg van de overeenkomst met Circulus-Berkel en hogere kosten als gevolg van het grondstoffenplan 2016-2019. Deze kosten zijn al verwerkt in de begroting 2019-2022.

Taakveld 7.4 Milieu beheer V 70.000

Vanaf 1 juli 2018 mogen nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Hierdoor zal een deel van de begrote subsidie niet meer worden toegekend. Dit deel zal terugvloeien naar de bestemmingsreserve MIA, programma ‘Doesburg energieneutraal’.

 

Baten

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting N 48.000

Er worden lagere opbrengsten op parkeerheffingen verwacht, daarnaast zullen de opbrengsten uit  naheffingen ook lager uitvallen. Tevens is de verwachting dat de opbrengsten uit de fiscalisering van parkeerboetes lager zullen uitvallen.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 1.000

Er worden lagere opbrengsten verwacht uit de aanleg inritten voor derden.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens N 38.000

Er worden lagere opbrengsten uit lig-, haven- en kadegelden en hiermee samenhangende diensten voorzien omdat er minder schepen aanmeren in de passantenhaven.

Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen N 6.000

Er worden structureel lagere opbrengsten uit lig-, haven- en kadegelden voorzien omdat er minder schepen uit de beroepsvaart aanmeren, deze opbrengsten zijn te hoog begroot.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties N 5.000

Er worden hoger dan begrote huuropbrengsten voorzien uit de verhuur van het sportterrein. Daarnaast vervallen structureel de pachtopbrengsten van de kantine in sporthal de Beumerskamp doordat de exploitatie hiervan is overgenomen door Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 5.000

De begrote baten uit de afwatering zullen geen doorgang vinden.

Taakveld Afval N 25.000

De opbrengsten van de “oude” milieustraat zijn verdisconteerd in de dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel en vervallen daardoor. Deze wijziging is opgenomen in de begroting 2019-2022. Voorts worden er meer inkomsten verwacht uit verpakkingsafval dan begroot.