Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Programma 3 Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Linies.

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.02 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen.

G

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

G

3.04 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

G

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 110 83 27 15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 122 45 77 -75
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15 16 -1 0
3.4 Economische promotie 247 226 20 7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 317 312 6 0
5.6 Media 314 301 13 0
8.1 Ruimtelijke ordening 65 43 22 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 49 -49 0
8.3 Wonen en bouwen 536 579 -43 -45
Totaal Lasten 1.726 1.654 72 -98
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7 5 2 0
3.4 Economische promotie 248 201 47 -20
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 243 27 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1 9 -8 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 345 -341 0
8.3 Wonen en bouwen 139 240 -102 65
Totaal Baten 668 1.043 -375 45

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
03 3.1 Economische ontwikkeling Deskundigenkosten U -15 -15 -15 -15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Inhuur derden SO U 75 95 0 0
3.4 Economische promotie Overige goederen en diensten U 3 4 4 4
Subsidies U -10 -10 -10 -10
Pachten I -20 -20 -20 -20
8.3 Wonen en bouwen Huren I -9 -9 -9 -9
Deskundigenkosten U 40 -40 0 0
Pachten I 4 4 4 4
Leges omgevingsvergunningen I 70 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Subsidies U 5 -5 0 0
Totaal 03 143 4 -46 -46

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling N 15.000

Er zijn structureel hogere 'Deskundigheidskosten'. Dit naar aanleiding van het sterk toegenomen gebruik van de website www.bezoek-doesburg.nl en de sterk toegenomen vraag naar promotiemateriaal.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur V 75.000

Er worden in 2018 lagere kosten verwacht in verband met het Logistiek Ecopark IJsselvallei. Het voorkeursontwerp gaat niet in procedure. In 2019 levert dit op dit taakveld 3.2 een voordeel op van € 95.000. (Zie ook taakveld 0.10 Mutaties reserves onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen.)

Taakveld 3.4 Economische promotie N 7.000

Er zijn structureel hogere kosten meegenomen voor 'Subsidies' door een hogere bijdrage per inwoner (€ 1,50) aan de Stichting Achterhoek Toerisme door harmonisatie van de gemeentelijke bijdragen. Daarentegen zullen de kosten die samenhangen met de kermis structureel lager uitvallen door het besluit de kermis kleiner te maken. (Zie onder “Baten” ook het effect op de inkomsten hiervan.)
Daarnaast is er in 2018 sprake van licht hogere kosten door extra exposure van Doesburg naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen in Rostock.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen  V 45.000

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021. Voor de implementatie kan hierdoor meer tijd worden genomen. Daarom wordt een deel van de voor 2018 geraamde kosten overgeheveld naar 2019.

 

Baten

Taakveld 3.4 Economische promotie N 20.000

Er worden structureel lagere pachtinkomsten gerealiseerd uit de Kermis. Dit als gevolg van het besluit de kermis te verkleinen. (Zie ook het effect op de uitgaven op dit taakveld onder “Lasten”.)

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen  V 65.000

Er worden lagere opbrengsten verwacht uit pachten en huren. Tevens zijn er beduidend meer legesopbrengsten t.o.v. van de raming in 2018 als gevolg van meer aanvragen omgevingsvergunningen.
Als gevolg van met name lagere (en afzonderlijke geraamde) pachtopbrengsten zijn de posten Pachten en Huren structureel aangepast.