Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Programma 4 Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen). Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen, en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 staat in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 wordt die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.01 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

G

4.02 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren

O

De kwaliteit van het werk is over het algemeen goed te noemen. We baseren dat op resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken. Echter waar het gaat om integraal werken zijn nog stappen te zetten, en daar werken we ook hard aan. Vandaar de oranje score (het gaat goed, maar kan altijd beter).

4.03 Wij willen maatwerk leveren

G

Het werk van de sociale dienst is in veel gevallen maatwerk. Uitgangspunt is wat inwoners al dan niet met ondersteuning van hun omgeving wél kunnen. De gemeentelijke dienstverlening is daarop aanvullend.

4.05 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

G

In 2017 hebben we ingezet op heldere informatie en communicatie, specifiek voor kwetsbare doelgroepen. Dat hebben we  gedaan door onder andere in te zetten op begrijpelijke taal.  Goed leesbare correspondentie met klanten, helder foldermateriaal en van tijd tot tijd een speciaal uitgebrachte krant.

4.06 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken.

G

Het bewustzijn dat we inwoners van Doesburg, en zeker hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moeten betrekken bij werk is enorm gegroeid. We hanteren het uitgangspunt: iedereen doet mee en iedereen doet er toe. 

4.07 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten.

O

Bedrijfsvoering is permanent aandachtspunt. Met het onderzoek naar de sociale dienst, en het proces om te komen tot het Inrichtingsplan zijn forse stappen gezet.  Na structuur en cultuur ligt de focus op werkprocessen en digitaliseringsmogelijkheden.

4.08 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners).

G

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 22 -2 0
4.2 Onderwijshuisvesting 220 131 89 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 705 450 255 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.150 961 189 0
6.2 Wijkteams 761 633 128 0
6.3 Inkomensregelingen 6.551 4.324 2.227 -885
6.4 Begeleide participatie 2.397 2.225 171 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.017 813 204 -21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 436 714 -277 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.755 1.602 1.153 -150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.264 1.882 382 110
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1 56 -55 56
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 424 29 395 -156
7.1 Volksgezondheid 395 328 67 -46
Totaal Lasten 19.096 14.170 4.926 -1.092
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -7 7 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 159 178 -18 0
6.3 Inkomensregelingen 5.091 3.663 1.428 -470
6.5 Arbeidsparticipatie 211 196 15 -21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 48 15 33 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 178 115 63 0
Totaal Baten 5.688 4.160 1.528 -484

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
04 4.2 Onderwijshuisvesting Huren I 7 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Beveiligingskosten U -1 0 0 0
Overige uitbestedingen U 3 0 0 0
Overige goederen en diensten U 11 0 0 0
Inhuur derden U -11 -11 -11 -11
Onroerende zaakbelastingen U -2 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen Overige goederen en diensten U 100 0 0 0
Sociale verstrekkingen in natura aan personen U -100 0 0 0
Soza uitkeringen periodiek U 885 0 0 0
Inkomensoverdrachten -Rijk I -470 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie Inhuur derden SUIT U 21 0 0 0
Inkomensoverdrachten -Rijk I -21 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Sociale verstrekkingen in natura aan personen U 150 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Sociale verstrekkingen in natura aan personen U -110 0 0 0
7.1 Volksgezondheid Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling U 46 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling U -56 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Inkomensoverdrachten - overige overheden U 156 0 0 0
Totaal 04 608 -11 -11 -11

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten:

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie N 0

Binnen dit taakveld zijn structureel hogere kosten meegenomen voor 'Inhuur derden'. Dit in het kader van de sociale component van dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel. Voor 2018 wordt hiervoor compensatie gevonden in door lagere (onderhouds)kosten bij overige goederen en diensten.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen V 885.000

Door het afnemen van het aantal bijstandsgerechtigden dalen de uitkeringslasten. Tevens wordt er minder gebruik gemaakt van de IOAW waardoor deze lasten dalen. Bij de bijzondere bijstandslasten is sprake van een stijging door hogere kosten van bewindvoering en doordat er meer gebruik gemaakt wordt van de collectieve zorgverzekering. Daarentegen ontstaat er een voordeel bij de kosten in het kader van het armoedebeleid. Per saldo is er in 2018 sprake van een daling, met name door de lagere uitkeringslasten voor bijstandsgerechtigden. (Zie ook de wijziging van de hieraan gerelateerde inkomsten bij de Baten van taakveld 6.3.)

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie V 21.000

De kosten voor actieve inclusie regio Midden Gelderland (beleid van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de jeugdwerkloosheid terug te dringen) zullen lager uitvallen, doordat er aan minder personen werk aangeboden wordt. Dit hangt samen met een lagere toekenning van ESF-subsidie. (Zie de toelichting bij taakveld 6.5 onder de Baten.)

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ V 150.000

Er zijn hogere kosten op de sociale verstrekking in natura aan personen. Daar staat tegenover dat er minder vraag is naar persoonsgebonden budgetten voor huishoudelijk hulp. Het saldo van deze twee ontwikkelingen is nul. Tevens is er sprake van minder vraag naar begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Taakveld 6.72 Maatwerkverlening 18- N 110.000

Vanaf juli 2018 is door het Rijk de verlangde pleegzorg ingevoerd. Hierdoor kunnen jongeren tot 21 jaar gebruik maken van pleegzorg in plaats van tot 18 jaar. Dit leidt tot een stijging van de kosten van € 10.000 voor 2018. Daarnaast is er op dit taakveld € 100.00 aan hogere kosten voor zorg in natura. (Zie ook de toelichting op de lasten bij taakveld 6.82.)

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+  N 56.000

Het betreft hier de kosten in het kader van Veilig Thuis, die hoger uitvallen door de vastgestelde begroting over 2018. Dit leidt tot een budgetverlaging bij de lasten op taakveld 6.82.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- V 156.000

Er is sprake van lagere kosten voor deze vorm van zorg. De kosten bij taakveld 6.72 inzake sociale verstrekkingen in natura zijn echter hoger.  Deze twee zorgonderdelen vertonen budgettaire samenhangen. De budgetverlaging in verband met de vaststelling van de begroting voor 2018 van Veilig Thuis is hier verwerkt. (Zie ook toelichting op de lasten bij taakveld 6.81.)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid V 46.000

Er is sprake van een verlaging van lasten wegens een voordelige eindafrekening over 2017 van de VGGM.

 

Baten:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting V 7.000

Er ontstaan hogere huurinkomsten in verband met het intrekken van een faillissement van een huurder.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen N 470.000

Er zijn lagere inkomsten uit het Rijk met betrekking tot de BUIG-gelden. Dit is de gebundelde uitkering in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. (Zie ook de gemelde lagere uitgaven op taakveld 6.3 in verband hiermee bij de Lasten.)

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie N 21.000

Deze baten zijn lager door een lagere uitkering van ESF subsidie voor actieve inclusie regio Midden Gelderland. (Zie ook de hiermee samenhangende Lasten bij taakveld 6.5.)