Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018 Budgetbijstelling NJN2018
Lasten
0.4 Overhead 5.159 3.760 1.400 -222
0.5 Treasury 1 0 1 0
Totaal Lasten 5.160 3.760 1.400 -222
Baten
0.4 Overhead 106 880 -774 0
0.5 Treasury 258 257 1 45
Totaal Baten 365 1.137 -772 45

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2018 2019 2020 2021
05 0.4 Overhead BumaSena rechten U -1 -1 -1 -1
Belastingen overig U -2 -2 -2 -2
Waterschapslastenzuiveringslasten U -2 -2 -2 -2
Beveiligingskosten U -2 -2 -2 -2
Inschr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR) U -4 -4 -4 -4
Vakliteratuur op de werkplek (WKR) U -20 -20 -20 -20
Overige goederen en diensten U -2 -2 -2 -2
Advertentiekosten U -5 -5 -5 -5
Serviceabonnementen U -2 -2 -2 -2
Inhuur derden U 130 0 0 0
Afschrijvingen U 131 0 0 0
0.5 Treasury Dividend I 45 0 0 0
Totaal 05 267 -39 -39 -39

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 0.4 Overhead V 222.000

Voor inhuur zíjn wij minder geld kwijt door lagere vervangingskosten bij verzuim. Ook de afschrijvingen vallen flink lager uit.

Er zijn structureel hogere kosten opgenomen voor de post 'Vakliteratuur op de werkplek (WKR)' met betrekking licenties en abonnementen voor met name juridische vakliteratuur. Dit geldt ook voor de post 'Advertentiekosten' met betrekking tot de gemeentepagina in de Regiobode. Verder zijn er structurele verhogingen voor een enkele gebouw- en apparaatsgebonden kosten.

 

Baten

Taakveld 0.5 Treasury V 45.000

Er worden - met name door een hogere uitkering vanuit de BNG - meer inkomsten uit dividenden gerealiseerd.