Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg

72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 23-10-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Kwaliteit
Spoor 1
De herinrichting van de openbare ruimte, zit qua voorbereiding, in een afrondende fase. Momenteel zijn wij bezig om het vastgestelde definitieve ontwerp – breed  gedragen - te vertalen naar bestek en tekeningen. Met deze stukken willen we nog dit jaar het werk gaan aanbesteden. Na aanbesteding en gunning zal de aannemer bekend zijn en zal daadwerkelijk de schop de grond in gaan.

Spoor 2
Een andere belangrijke doelstellingen voor de revitalisering is “het bevorderen van de onderlinge organisatie en communicatie van de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers”.

We zijn blij dat een aantal betrokken ondernemers heeft aangegeven deel te willen nemen aan de klankbordgroep om voor dit onderdeel de ideeën om te zetten in concrete acties.

Doelstelling is om de te nemen acties te bespreken, prioriteiten te stellen en een planning te maken.
Speerpunten waar we concreet mee willen gaan starten zijn:
a. Groenonderhoud (veilig, schoon, duurzaam, beheer & onderhoud)
b. Bebording en bewegwijzering (wie, wat, hoe?)
c. Gezamenlijke aanleg glasvezelnetwerk (communicatie, bereikbaarheid, veiligheid)
d. Toekomstige mogelijkheden voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en innovatie

Daar waar nog mogelijk worden deze werkzaamheden meegenomen in spoor 1.

O
Tijd

Momenteel wordt gekeken of het VO uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare middelen. De directieraming past niet binnen beschikbare middelen.  Dit heeft onder meer te maken met een aantal gewenste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp. Gekeken wordt of vanuit reguliere budgetten het verschil kan worden opgelost.