Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Herontwikkeling locatie Halve Maanweg.

Herontwikkeling locatie Halve Maanweg.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2021Toelichting

G
Kwaliteit

 Bedoeling is om aan de Halve Maanweg 20 tot 25 duurzame gasloze woningen te realiseren. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke verkenning oriënteert grondeigenaar en ontwikkelaar Stichting Woonservice IJsselland zich op de bouwmogelijkheden. Omwonenden en andere stakeholders zijn uitgenodigd om mee te praten over de uiterlijke verschijningsvorm van zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving. Dit gebeurt aan de hand van een door ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk te organiseren klankbordgroepbijeenkomsten.

De bebouwing staat niet op zich zelf. De voorgenomen transformatie op deze locatie is aanleiding om gelijktijdig dan wel volgtijdelijk het omliggende openbare gebied aan te pakken. Een deel van dit openbare gebied wordt voor rekening van de Stichting her ingericht als gratis parkeerterrein. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de met Stichting Woonservice IJsselland gesloten ontwikkelingsovereenkomst. 

G
Tijd

Verwachting is dat alle voorbereidende werkzaamheden in 2019 kunnen worden afgerond, waarna, mits financieel haalbaar mogelijk  in 2020 de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning kan worden opgestart en afgerond. In 2021 zou dan de realisatie plaats kunnen vinden.  Na voltooiing van de bouw worden de omringende terreinen opnieuw ingericht, deels in opdracht van de gemeente.