Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,


We bieden u hierbij de najaarsnota 2019 aan. Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en van bedrijven. Onze ambities om samen te investeren in de toekomst van Doesburg hebben wij eerder ontvouwd in onze begroting.

In de tweede najaarsnota van deze raadsperiode leggen wij rekenschap af over onze eerste volledige begrotingsjaar. De najaarsnota 2019 staat in het teken van de realisatie (tot op heden) van het lopende begroting 2019. En van de financiële doorvertaling daarvan naar de jaren 2020 tot en met 2022.

Voor het lopende begrotingsjaar 2019 geeft deze najaarsnota een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2019. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën.

Bij het opstellen van deze najaarsnota is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2019 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen.

Er is weer energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2019 ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen.


Het college van B&W van Doesburg,

 

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs