Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Algemene reserve

Inhoud

Algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde bestemmingen. Het formeel saldo over dit begrotingsjaar zal bij de jaarstukken 2019 worden bestemd.

(Een formeel nadelig saldo dat uit de jaarstukken blijkt, zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De op grond van deze najaarsnota 2019 verwachte formele saldi zijn nog niet in de onderstaande tabel verwerkt.)

ALGEMENE RESERVE 2019 2020 2021 2022
Beginstand 9.138 12.969 6.057 5.538
Toevoegingen: (op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)
Opheffing van Bestemmingsreserve Meerjaren Investerings Agenda en overheveling van het restant naar de Algemene Reserve 2.800
Instelling plafond Bestemmingsreserve BUIG en overheveling van de overmaat naar de Algemene Reserve 500
Opheffing overige Bestemmingsreserves en overheveling naar Algemene Reserve (n.a.v. advies BMC en voorstel nota Reserves en Voorzieningen) 1.300
Voordelig saldo jaarstukken (niet verwerkt in dit overzicht) p.m. p.m. p.m. p.m.
Onttrekkingen:
(op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)
Dekking budget Natuur- en Milieu-educatie (conform amendement bij kadernota 2018, resultaatbestemming 2016) -10 -10
Dekking budget Tijd om jongeren te betrekken bij de lokale politiek (amendement bij programmabegroting 2019, 1e begr. wijziging 2019) -5
Dekking korting afvalstoffenheffing en communicatie gespiegeld inzamelen (3e begr. wijziging 2019, raad november 2018) -192
Dotatie aan BR dekking kapitaallasten reconstructie Zomerweg-Eekstraat (6e begr. wijziging, raad mei 2019) -400
Dekking bijdrage Stichting Centrum Belang Doesburg (7e begr. wijziging, raad mei 2019). -25
Onttrekking i.v.m. resultaat jaarrekening 2018 (vaststelling jaarstukken 2018, 10e begr. wijziging, raad juni 2019) -54
Vorming tijdelijke bestemmingsreserve elementen in de openbare ruimte (vaststelling jaarstukken 2018, 10e begr. wijziging, raad juni 2019) -47
Dekking ontwikkeling toekomstvisie Doesburg 2040 (11e begr. wijziging, raad juni 2019) -37
Uitvoeringsbudget openbare verlichting Halve Maanweg (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -50
Budget De Blauwe Knoop - Financiële bijdrage inzet WRIJ (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -150
Budget integraal ontwerp Centrum Beinum (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -60
Budget planvoorbereiding sportaccommodaties (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -100
Budget bijdrage Stichting Centrum Belang Doesburg (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -25 -25
Budget Doesburg energieneutraal 2050 - Uitvoering (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -345 -330 -275
Budget bestrijding eikenprocessierups (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -14 -14
Budget omgevingswet / omgevingsplannen (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -150 -150
Huisvestingsbudget / verbouwing consultatiebureau JGZ (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -8
Overheveling naar BR dekking kapitaallasten (programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020) -6.000
Nadelig saldo van de jaarstukken (niet verwerkt in dit overzicht) p.m. p.m. p.m. p.m.
Eindstand (bedragen x € 1.000) 12.969 6.057 5.538 5.263