Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Beslispunten en besluit

Inhoud

Beslispunten en besluitvorming

In deze najaarsnota zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.


Investeringskredieten

  • Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze najaarsnota geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken lopende investeringskredieten en Kleurenstatus investeringen van deze najaarsnota.

Reserves

  • Er wordt voorgesteld om een bedrag van €219.000 over te hevelen van begrotingsjaar 2019 naar begrotingsjaar 2020. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2019. En door hetzelfde bedrag in 2020 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.
  • Er wordt voorgesteld om €11.000 aan structureel geraamde huurinkomsten te storten in de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
  • Er wordt voorgesteld om de niet-bestede middelen uit Meerjaren Investerings Agenda (MIA) beschikbaar te houden voor begrotingsjaar 2020.

Toelichting reserves 

De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële positie zijn deze budgetoverhevelingen in tabelvorm weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen:

1)  €40.000 in verband met het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft het doorschuiven van invoeringskosten;
2)  €135.000 aan middelen ten behoeve van cultureel erfgoed. Dit in verband met het doorschuiven van deelprojecten inzake Beleef de Linies;
3)  €5.000 in verband met extra middelen verkregen van de provincie voor het maken van een plan van aanpak ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De uitvoering hiervan wordt afgerond in 2020;
4)  €30.000 voor doelgroepencommunicatie. In het najaar worden specifieke acties voor doelgroepencommunicatie opgestart, waardoor het in 2020 tot besteding van deze middelen komt;
5)  €9.000 in verband met extra middelen verkregen van het rijk via de regio ten behoeve van de transitie inzake jeugdhulp. Dit budget wordt voor dit doel ingezet in 2020.

Er worden bij deze najaarsnota voor het overige geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen of om bestaande reserves op te heffen of om te vormen. Er zal een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over de actualisatie van de nota Reserves & voorzieningen. Daarbij zal ook besluitvorming worden gevraagd opheffing, sanering en overheveling van reserves. Daarbij wordt tevens de bestemmingsreserve MIA betrokken. Er wordt ook verwezen naar de onderdelen Algemene reserve en Kleurenstatus reserves van deze najaarsnota.


Voorzieningen

  • Er wordt voorgesteld om in te stemmen met een extra dotatie van €185.000 in 2019 aan de egalisatievoorziening onderhoud gemeentegebouwen;
  • Er wordt het voorstel gedaan om kennis te nemen van dotatie van €130.000 aan de risicovoorzieningen wachtgeldverplichtingen (voor wethouders).

Toelichting voorzieningen

Bij de kadernota 2020 is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen met €150.000 te verhogen. Hierdoor zal de voorziening toereikend moeten zijn om uitvoering te kunnen geven aan de MJOP's. Voor 2019 hebben wij geconstateerd en melding gemaakt van het feit dat deze voorziening onder de nullijn uitkomt. Omdat dit op grond van het BBV niet is toegestaan, zal de voorziening aangevuld moeten worden. Gezien de lopende MJOP's stellen wij voor een bedrag van €185.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit om ervoor te zorgen dat deze voorziening per 31-12-2019 niet onder water komt te staan.

De hoogte van de dotatie aan de risicovoorziening wachtgeldverplichtingen wordt toegelicht bij het onderdeel Programma 1, Budgetbijstellingen van deze najaarsnota. Omdat het hier om een risicovoorziening gaat, is er op grond van het BBV geen sprake van een keuzemoment.

Deze najaarsnota geeft verder geen aanleiding om nieuwe voorzieningen in te stellen of om bestaande voorzieningen (ter egaliseren van kosten of in verband met heffingen) op te heffen. Zoals hierboven genoemd, zal er wel een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over de actualisatie van de notitie Reserves & Voorzieningen. Er wordt ook verwezen naar het onderdeel Kleurenstatus voorzieningen van deze najaarsnota.


Exploitatie

  • Er wordt voorgesteld om het verwachte voordeel op de BUIG-budgetten van €310.000 ten gunste van de exploitatie op programma 4 te laten komen.
  • Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van deze najaarsnota komt hiermee in 2019 uit op -/- €1.049.000.

Toelichting exploitatie

De aangekondigde nota Reserves & voorzieningen wordt separaat aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Ten behoeve daarvan is onderzoek gedaan naar het benodigde plafond van de bestemmingsreserve BUIG. Dit plafond is bepaald op €800.000 en is al (ruim) bereikt. Een voorstel om het overschot af te romen ten gunste van de algemene reserve zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG al (ruim) is bereikt, wordt hier voorgesteld om het verwachte voordeel in 2019 op de BUIG-budgetten van €310.000 ten gunste van de exploitatie op programma 4 te laten komen. 

Bij de onderdelen Stand van zaken programma's,  Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Financiële positie van deze najaarsnota wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen, ook in meerjarenperspectief. Voor een nadere toelichting wordt daar kortheidshalve naartoe verwezen.


Besluit

  • Wij stellen u voor de najaarsnota 2019, de bijbehorende wijziging van de begroting 2019 en de wijziging van de programmabegroting 2020-2023 met in achtneming van de bovenstaande punten en conform ons ontwerp vast te stellen.