Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW Compensatie Fonds
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
FTE FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
I Incidenteel
IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Steden Beleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelastingen
Structureel
SPP Strategisch personeelsplan
SiSa Single information Single autdi
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud

SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ

Nieuw

BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019

Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Teamindeling per 1 juli 2019

Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning

 

Lasten en baten per taakveld

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 2019
Lasten
0.1 Bestuur 963 821 773 48 215
0.10 Mutaties reserves 2.436 979 0 979 230
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -54 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 342 321 315 6 -12
0.4 Overhead 4.981 5.645 3.975 1.670 119
0.5 Treasury 0 1 0 1 0
0.61 OZB woningen 145 147 140 7 0
0.62 OZB niet-woningen 11 5 7 -1 0
0.64 Belastingen Overig 116 140 131 9 0
0.8 Overige baten en lasten -37 -658 7 -665 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 745 774 763 11 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 360 292 286 6 7
2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.401 1.266 136 28
2.2 Parkeren 74 63 62 1 5
2.3 Recreatieve havens 82 77 87 -10 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 124 111 102 10 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46 0 1 -1 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 16 0 0
3.4 Economische promotie 245 188 169 19 -3
4.1 Openbaar basisonderwijs 22 20 20 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 158 78 -84
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 759 904 530 374 -48
5.1 Sportbeleid en activering 209 208 208 0 0
5.2 Sportaccommodaties 641 673 642 31 32
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342 352 332 20 -6
5.4 Musea 154 164 169 -5 4
5.5 Cultureel erfgoed 288 383 220 163 -128
5.6 Media 311 322 308 13 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942 856 794 62 35
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052 1.165 1.032 133 10
6.2 Wijkteams 692 664 617 47 0
6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 4.576 1.972 -830
6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.802 -3 178
6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 873 109 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533 447 539 -93 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569 2.773 1.770 1.003 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528 2.394 2.312 82 600
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 56 59 58 1 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 42 411 -5 416 0
7.1 Volksgezondheid 286 390 287 103 -91
7.2 Riolering 353 664 523 140 10
7.3 Afval 1.177 1.123 1.104 19 32
7.4 Milieubeheer 226 272 205 67 15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 98 99 -1 0
8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 36 30 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 0 117 -117 0
8.3 Wonen en bouwen 691 380 568 -188 -28
Totaal Lasten 36.449 34.679 27.997 6.682 290
Baten
0.1 Bestuur 0 37 0 37 0
0.10 Mutaties reserves 3.929 2.056 0 2.056 0
0.2 Burgerzaken 222 184 141 43 -42
0.4 Overhead 335 54 1.048 -994 0
0.5 Treasury 304 289 338 -49 63
0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.607 -11 7
0.62 OZB niet-woningen 396 444 440 4 0
0.63 Parkeerbelasting 343 393 284 109 -100
0.64 Belastingen Overig 636 638 645 -7 11
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.172 19.573 17.937 1.636 356
0.8 Overige baten en lasten 27 1 5 -4 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 7 5 2 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 10 15 -5 3
2.1 Verkeer en vervoer 345 40 13 27 -1
2.3 Recreatieve havens 47 101 91 9 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 4 3 0
3.4 Economische promotie 227 229 205 23 0
4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 10 -10 11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 215 337 306 30 0
5.1 Sportbeleid en activering 34 8 12 -5 0
5.2 Sportaccommodaties 56 84 101 -18 17
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 270 243 27 0
5.4 Musea 31 25 19 6 -6
5.5 Cultureel erfgoed 84 10 35 -25 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8 0 11 -11 10
6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.025 1.066 -520
6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 104 67 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71 50 7 42 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131 182 98 84 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 27 -27 9
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 74 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.080 1.208 886 322 10
7.3 Afval 1.321 1.399 598 800 -195
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 59 64 63 1 0
8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 5 -4 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312 4 1.616 -1.612 0
8.3 Wonen en bouwen 522 117 519 -402 350
Totaal Baten 36.449 34.679 31.467 3.212 -14